Type.IsEnumDefined(Object) Metoda

Definice

Vrací hodnotu, která označuje, zda zadaná hodnota existuje v aktuálním typu výčtu.Returns a value that indicates whether the specified value exists in the current enumeration type.

public:
 virtual bool IsEnumDefined(System::Object ^ value);
public virtual bool IsEnumDefined (object value);
abstract member IsEnumDefined : obj -> bool
override this.IsEnumDefined : obj -> bool
Public Overridable Function IsEnumDefined (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Hodnota, která má být testována.The value to be tested.

Návraty

Boolean

true Pokud je zadaná hodnota členem aktuálního výčtového typu; v opačném případě false .true if the specified value is a member of the current enumeration type; otherwise, false.

Výjimky

Aktuální typ není výčet.The current type is not an enumeration.

value je null.value is null.

value je typu, který nemůže být základním typem výčtu.value is of a type that cannot be the underlying type of an enumeration.

Platí pro