Type.IsSerializable Type.IsSerializable Type.IsSerializable Type.IsSerializable Property

Definice

Načte hodnotu, která označuje, Type zda je serializovatelný.Gets a value indicating whether the Type is serializable.

public:
 property bool IsSerializable { bool get(); };
public bool IsSerializable { get; }
member this.IsSerializable : bool
Public ReadOnly Property IsSerializable As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je serializovatelný; v opačném falsepřípadě. Typetrue if the Type is serializable; otherwise, false.

Implementuje

Příklady

Následující MyTestClass příklad vytvoří instanci třídy, nastaví atribut [serializovatelný] a IsSerializable zkontroluje vlastnost pro true nebo false.The following example creates an instance of MyTestClass class, sets the [Serializable] attribute, and checks the IsSerializable property for true or false.

using namespace System;
public ref class MyClass
{
public:

  // Declare a public class with the [Serializable] attribute.

  [Serializable]
  ref class MyTestClass{};


};

int main()
{
  try
  {
   bool myBool = false;
   MyClass::MyTestClass^ myTestClassInstance = gcnew MyClass::MyTestClass;
   
   // Get the type of myTestClassInstance.
   Type^ myType = myTestClassInstance->GetType();
   
   // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
   myBool = myType->IsSerializable;
   Console::WriteLine( "\nIs {0} serializable? {1}.", myType->FullName, myBool );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "\nAn exception occurred: {0}", e->Message );
  }

}

using System;
namespace SystemType
{
  public class MyClass
  {
    // Declare a public class with the [Serializable] attribute.
    [Serializable] public class MyTestClass 
    {
    }
    public static void Main(string []args)
    {
      try
      {
        bool myBool = false;
        MyTestClass myTestClassInstance = new MyTestClass();
        // Get the type of myTestClassInstance.
        Type myType = myTestClassInstance.GetType();
        // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
        myBool = myType.IsSerializable;
        Console.WriteLine("\nIs {0} serializable? {1}.", myType.FullName, myBool.ToString());
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("\nAn exception occurred: {0}", e.Message);
      }
    }
  }
}
Namespace SystemType
  Public Class [MyClass]
    ' Declare a public class with the [Serializable] attribute.
    <Serializable()> Public Class MyTestClass
    End Class 'MyTestClass
    Public Overloads Shared Sub Main()
      Try
        Dim myBool As Boolean = False
        Dim myTestClassInstance As New MyTestClass()
        ' Get the type of myTestClassInstance.
        Dim myType As Type = myTestClassInstance.GetType()
        ' Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
        myBool = myType.IsSerializable
        Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Is {0} serializable? {1}.", myType.FullName, myBool.ToString())
      Catch e As Exception
        Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "An exception occurred: {0}", e.Message.ToString())
      End Try
    End Sub 'Main
  End Class '[MyClass]
End Namespace 'SystemType

Poznámky

Typy, které jsou definovány v .NET Standard nejsou označeny jako SerializableAttribute.Types that are defined in the .NET Standard are not marked with SerializableAttribute. Místo toho Každá implementace rozhraní .NET určuje, zda je typ serializovatelný.Instead, each .NET implementation determines whether a type is serializable. V době spuštění můžete použít IsSerializable vlastnost k určení, zda tato implementace podporuje serializaci instance typu.At run time, you can use the IsSerializable property to determine whether that implementation supports serialization of an instance of the type. Další informace a příklad najdete v tématu jak určit, zda je objekt .NET Standard serializovatelný.For more information and an example, see How to determine if a .NET Standard object is serializable.

Pokud aktuální Type představuje Konstruovaný obecný typ, tato vlastnost se vztahuje na definici obecného typu, ze které byl typ vytvořen.If the current Type represents a constructed generic type, this property applies to the generic type definition from which the type was constructed. Například pokud aktuální Type představuje MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) v Visual Basic), hodnota této vlastnosti je určena MyGenericType<T>hodnotou.For example, if the current Type represents MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) in Visual Basic), the value of this property is determined by MyGenericType<T>.

Pokud aktuální Type představuje parametr typu v definici obecného typu nebo obecné metody, tato vlastnost vždy vrátí false.If the current Type represents a type parameter in the definition of a generic type or generic method, this property always returns false.

Platí pro

Viz také