Type.IsSignatureType Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda se jedná o typ podpisu.Gets a value that indicates whether the type is a signature type.

public:
 virtual property bool IsSignatureType { bool get(); };
public virtual bool IsSignatureType { get; }
member this.IsSignatureType : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsSignatureType As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud Type je typ podpisu, v opačném případě false .true if the Type is a signature type; otherwise, false.

Poznámky

Typ podpisu je omezený typ, který lze předat metodě, ale nepodporuje GetMethod většinu ostatních funkcí reflexe.A signature type is a restricted type that can be passed to the GetMethod method but does not support most of the other reflection functionality. Můžete například získat instanci typu podpisu odpovídající parametru obecné metody voláním MakeGenericMethodParameter metody.For example, you can obtain the signature type instance corresponding to the generic method parameter by calling the MakeGenericMethodParameter method.

Platí pro