Type.IsSZArray Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda se jedná o typ pole, který může představovat pouze jednorozměrné pole s nulovým dolní mezí.Gets a value that indicates whether the type is an array type that can represent only a single-dimensional array with a zero lower bound.

public:
 virtual property bool IsSZArray { bool get(); };
public virtual bool IsSZArray { get; }
member this.IsSZArray : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsSZArray As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueTypeje-li aktuální typ pole, který může představovat pouze jednorozměrné pole s nulovou hranicí, v opačném případě false .true if the current Type is an array type that can represent only a single-dimensional array with a zero lower bound; otherwise, false.

Platí pro