Type.IsValueTypeImpl Metoda

Definice

Implementuje IsValueType vlastnost a určí, zda Type je typ hodnoty; to znamená, že není třída nebo rozhraní.Implements the IsValueType property and determines whether the Type is a value type; that is, not a class or an interface.

protected:
 virtual bool IsValueTypeImpl();
protected virtual bool IsValueTypeImpl ();
abstract member IsValueTypeImpl : unit -> bool
override this.IsValueTypeImpl : unit -> bool
Protected Overridable Function IsValueTypeImpl () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud Type je typ hodnoty, v opačném případě false .true if the Type is a value type; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je k dispozici pro povolení implementace alternativních systémů typů.This method is provided to enable the implementation of alternate type systems. Obecně se nepoužívá v kódu aplikace.It is not generally used in application code.

Platí pro

Viz také