TypeCode Výčet

Definice

Určuje typ objektu.Specifies the type of an object.

public enum class TypeCode
public enum TypeCode
[System.Serializable]
public enum TypeCode
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum TypeCode
type TypeCode = 
Public Enum TypeCode
Dědičnost
TypeCode
Atributy

Pole

Boolean 3

Jednoduchý typ představující logické hodnoty true nebo false.A simple type representing Boolean values of true or false.

Byte 6

Celočíselný typ, který představuje 8bitové celé číslo bez znaménka s hodnotami mezi 0 a 255.An integral type representing unsigned 8-bit integers with values between 0 and 255.

Char 4

Celočíselný typ představující 16bitová celá čísla bez znaménka s hodnotami mezi 0 a 65535.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535. Sada možných hodnot pro typ Char odpovídá sadě znaků Unicode.The set of possible values for the Char type corresponds to the Unicode character set.

DateTime 16

Typ představující hodnotu data a času.A type representing a date and time value.

DBNull 2

Hodnota null databáze (sloupec).A database null (column) value.

Decimal 15

Jednoduchý typ představující hodnoty od 1,0 x 10 – 28 do přibližně 7,9 x 10 28 s 28-29mi platných číslic.A simple type representing values ranging from 1.0 x 10 -28 to approximately 7.9 x 10 28 with 28-29 significant digits.

Double 14

Typ s plovoucí desetinnou čárkou představující hodnoty od přibližně 5,0 x 10 – 324 až 1,7 × 10 308 s přesností 15-16 číslic.A floating point type representing values ranging from approximately 5.0 x 10 -324 to 1.7 x 10 308 with a precision of 15-16 digits.

Empty 0

Odkaz s hodnotou null.A null reference.

Int16 7

Celočíselný typ představující 16bitová celá čísla se znaménkem hodnoty mezi-32768 a 32767.An integral type representing signed 16-bit integers with values between -32768 and 32767.

Int32 9

Celočíselný typ představující podepsaná 32 celá čísla s hodnotami mezi-2147483648 a 2147483647.An integral type representing signed 32-bit integers with values between -2147483648 and 2147483647.

Int64 11

Celočíselný typ představující podepsaná 64 celá čísla s hodnotami mezi-9223372036854775808 a 9223372036854775807.An integral type representing signed 64-bit integers with values between -9223372036854775808 and 9223372036854775807.

Object 1

Obecný typ představující jakýkoli typ odkazu nebo hodnoty, který není výslovně reprezentovaný jiným TypeCode.A general type representing any reference or value type not explicitly represented by another TypeCode.

SByte 5

Celočíselný typ představující 8bitové celé číslo se znaménkem hodnoty mezi-128 a 127.An integral type representing signed 8-bit integers with values between -128 and 127.

Single 13

Typ s plovoucí desetinnou čárkou představující hodnoty od přibližně 1,5 x 10 – 45 až 3,4 × 10 38 s přesností 7 číslic.A floating point type representing values ranging from approximately 1.5 x 10 -45 to 3.4 x 10 38 with a precision of 7 digits.

String 18

Typ zapečetěné třídy reprezentující řetězce znaků Unicode.A sealed class type representing Unicode character strings.

UInt16 8

Celočíselný typ představující 16bitová celá čísla bez znaménka s hodnotami mezi 0 a 65535.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535.

UInt32 10

Celočíselný typ představující nepodepsaná 32 celých čísel s hodnotami mezi 0 a 4294967295.An integral type representing unsigned 32-bit integers with values between 0 and 4294967295.

UInt64 12

Celočíselný typ představující nepodepsaná 64 celých čísel s hodnotami mezi 0 a 18446744073709551615.An integral type representing unsigned 64-bit integers with values between 0 and 18446744073709551615.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak lze použít výčet TypeCode.The following code example demonstrates how the TypeCode enumeration can be used. V rámci rozhodovacího bloku uvnitř metody WriteObjectInfo je zkontrolováno TypeCode Object parametr a do konzoly je zapsána příslušná zpráva.In a decision block inside the WriteObjectInfo method, the TypeCode of an Object parameter is examined, and an appropriate message is written to the console.

void WriteObjectInfo( Object^ testObject )
{
  TypeCode typeCode = Type::GetTypeCode( testObject->GetType() );
  switch ( typeCode )
  {
   case TypeCode::Boolean:
     Console::WriteLine( "Boolean: {0}", testObject );
     break;

   case TypeCode::Double:
     Console::WriteLine( "Double: {0}", testObject );
     break;

   default:
     Console::WriteLine( "{0}: {1}", typeCode, testObject );
     break;
  }
}
static void WriteObjectInfo(object testObject)
{
  TypeCode  typeCode = Type.GetTypeCode( testObject.GetType() );

  switch( typeCode )
  {
    case TypeCode.Boolean:
      Console.WriteLine("Boolean: {0}", testObject);
      break;

    case TypeCode.Double:
      Console.WriteLine("Double: {0}", testObject);
      break;

    default:
      Console.WriteLine("{0}: {1}", typeCode.ToString(), testObject);
      break;
  }
}
Sub WriteObjectInfo(ByVal testObject As Object)
  Dim typeCode As TypeCode = Type.GetTypeCode(testObject.GetType())

  Select Case typeCode
    Case typeCode.Boolean
      Console.WriteLine("Boolean: {0}", testObject)

    Case typeCode.Double
      Console.WriteLine("Double: {0}", testObject)

    Case Else
      Console.WriteLine("{0}: {1}", typeCode.ToString(), testObject)
  End Select
End Sub

Poznámky

Zavolejte metodu GetTypeCode pro třídy, které implementují rozhraní IConvertible, aby získal kód typu pro instanci dané třídy.Call the GetTypeCode method on classes that implement the IConvertible interface to obtain the type code for an instance of that class.

V opačném případě zavolejte metodu GetType objektu pro získání objektu Type a pak zavolejte metodu GetTypeCode objektu Type pro získání kódu typu objektu.Otherwise, call an object's GetType method to obtain its Type object, then call the Type object's GetTypeCode method to obtain the object's type code.

Platí pro