UInt32.MaxValue UInt32.MaxValue UInt32.MaxValue UInt32.MaxValue Field

Definice

Představuje největší možnou hodnotu UInt32.Represents the largest possible value of UInt32. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: System::UInt32 MaxValue = 4294967295;
public const uint MaxValue = 4294967295;
val mutable MaxValue : uint32
Public Const MaxValue As UInteger = 4294967295

Hodnota pole

Příklady

Následující MinValue příklad používá MaxValue poleaUInt32 k ověření, že hodnotaspadádorozsahutypupředtím,nežprovedepřevodtypu.Int64The following example uses the MinValue and MaxValue fields to verify that an Int64 value is within the range of the UInt32 type before it performs a type conversion. Toto ověření zabrání OverflowException v době běhu.This verification prevents an OverflowException at run time.

long longValue = long.MaxValue / 2;
uint integerValue; 

if (longValue <= uint.MaxValue && 
  longValue >= uint.MinValue)
{  
  integerValue = (uint) longValue;
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0:n0}.", 
           integerValue);
}  
else
{
  uint rangeLimit;
  string relationship;
  
  if (longValue > uint.MaxValue)
  {
   rangeLimit = uint.MaxValue;
   relationship = "greater";
  }  
  else
  {
   rangeLimit = uint.MinValue;
   relationship = "less";
  }    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2:n0}", 
           longValue, 
           relationship, 
           rangeLimit);
}    
Dim longValue As Long = Long.MaxValue \ 2
Dim integerValue As UInteger 

If longValue <= UInteger.MaxValue AndAlso _
  longValue >= UInteger.MinValue Then
  integerValue = CUInt(longValue)
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0:n0}.", _
           integerValue)
Else
  Dim rangeLimit As UInteger
  Dim relationship As String
  
  If longValue > UInteger.MaxValue Then
   rangeLimit = UInteger.MaxValue
   relationship = "greater"
  Else
   rangeLimit = UInteger.MinValue
   relationship = "less"
  End If    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2:n0}.", _ 
           longValue, _
           relationship, _
           rangeLimit)
End If    

Poznámky

Hodnota této konstanty je 4 294 967 295; To znamená hexadecimální hodnotu 0xFFFFFFFF.The value of this constant is 4,294,967,295; that is, hexadecimal 0xFFFFFFFF.

Platí pro

Viz také