UInt32.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definice

Vrátí TypeCode hodnotu pro typ hodnoty UInt32 .Returns the TypeCode for value type UInt32.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Návraty

TypeCode

Výčtová konstanta, UInt32 .The enumerated constant, UInt32.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že UInt32 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro