UIntPtr Struktura

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Typ specifický pro platformu, který se používá k reprezentaci ukazatele nebo popisovače.A platform-specific type that is used to represent a pointer or a handle.

public value class UIntPtr : System::Runtime::Serialization::ISerializable
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct UIntPtr : System.Runtime.Serialization.ISerializable
type unativeint = struct
    interface ISerializable
Public Structure UIntPtr
Implements ISerializable
Dědičnost
UIntPtr
Atributy
Implementuje

Poznámky

Typ UIntPtr je navržen jako celé číslo, jehož velikost je specifická pro platformu.The UIntPtr type is designed to be an integer whose size is platform-specific. To znamená, že instance tohoto typu by měla být 32-bity na 32 hardwaru a operačních systémech a 64-bitů 64 v 16bitovém hardwaru a operačních systémech.That is, an instance of this type is expected to be 32-bits on 32-bit hardware and operating systems, and 64-bits on 64-bit hardware and operating systems.

Důležité

Typ IntPtr je kompatibilní se specifikací CLS, ale typ UIntPtr není.The IntPtr type is CLS-compliant, while the UIntPtr type is not. V modulu CLR (Common Language Runtime) se používá pouze IntPtr typ.Only the IntPtr type is used in the common language runtime. UIntPtr typ je poskytován většinou pro zachování architektury symetrie s typem IntPtr.The UIntPtr type is provided mostly to maintain architectural symmetry with the IntPtr type.

Typ UIntPtr lze použít v jazycích, které podporují ukazatele, a jako běžné prostředky pro odkazování na data mezi jazyky, které provádějí a nepodporují ukazatele.The UIntPtr type can be used by languages that support pointers, and as a common means of referring to data between languages that do and do not support pointers. objekty UIntPtr lze také použít k uchovávání popisovačů.UIntPtr objects can also be used to hold handles.

Tento typ implementuje rozhraní ISerializable.This type implements the ISerializable interface.

Konstruktory

UIntPtr(UInt32)

Inicializuje novou instanci UIntPtr struktury pomocí zadaného ukazatele nebo popisovače 32.Initializes a new instance of the UIntPtr structure using the specified 32-bit pointer or handle.

UIntPtr(UInt64)

Inicializuje novou instanci UIntPtr pomocí zadaného ukazatele nebo popisovače 64.Initializes a new instance of UIntPtr using the specified 64-bit pointer or handle.

UIntPtr(Void*)

Inicializuje novou instanci UIntPtr pomocí zadaného ukazatele na nespecifikovaný typ.Initializes a new instance of UIntPtr using the specified pointer to an unspecified type.

Pole

Zero

Pole určené jen pro čtení, které představuje ukazatel nebo popisovač, které byly inicializovány na nulu.A read-only field that represents a pointer or handle that has been initialized to zero.

Vlastnosti

Size

Získá velikost této instance.Gets the size of this instance.

Metody

Add(UIntPtr, Int32)

Přidá posun k hodnotě ukazatele bez znaménka.Adds an offset to the value of an unsigned pointer.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

Subtract(UIntPtr, Int32)

Odečte posun od hodnoty ukazatele bez znaménka.Subtracts an offset from the value of an unsigned pointer.

ToPointer()

Převede hodnotu této instance na ukazatel na nespecifikovaný typ.Converts the value of this instance to a pointer to an unspecified type.

ToString()

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

ToUInt32()

Převede hodnotu této instance na 32 unsigned integer.Converts the value of this instance to a 32-bit unsigned integer.

ToUInt64()

Převede hodnotu této instance na 64 unsigned integer.Converts the value of this instance to a 64-bit unsigned integer.

Operátory

Addition(UIntPtr, Int32)

Přidá posun k hodnotě ukazatele bez znaménka.Adds an offset to the value of an unsigned pointer.

Equality(UIntPtr, UIntPtr)

Určuje, zda jsou obě zadané instance objektu UIntPtr stejné.Determines whether two specified instances of UIntPtr are equal.

Explicit(UInt32 to UIntPtr)

Převede hodnotu 32 unsigned integer na UIntPtr.Converts the value of a 32-bit unsigned integer to an UIntPtr.

Explicit(UInt64 to UIntPtr)

Převede hodnotu 64 unsigned integer na UIntPtr.Converts the value of a 64-bit unsigned integer to an UIntPtr.

Explicit(UIntPtr to UInt32)

Převede hodnotu zadaného UIntPtr na 32-bit unsigned integer.Converts the value of the specified UIntPtr to a 32-bit unsigned integer.

Explicit(UIntPtr to UInt64)

Převede hodnotu zadaného UIntPtr na 64-bit unsigned integer.Converts the value of the specified UIntPtr to a 64-bit unsigned integer.

Explicit(UIntPtr to Void*)

Převede hodnotu zadaného UIntPtr na ukazatel na nespecifikovaný typ.Converts the value of the specified UIntPtr to a pointer to an unspecified type.

Toto rozhraní API není kompatibilní se specifikací CLS.This API is not CLS-compliant.

Explicit(Void* to UIntPtr)

Převede zadaný ukazatel na nespecifikovaný typ na UIntPtr.Converts the specified pointer to an unspecified type to an UIntPtr.

Toto rozhraní API není kompatibilní se specifikací CLS.This API is not CLS-compliant.

Inequality(UIntPtr, UIntPtr)

Určuje, jestli jsou dvě zadané instance objektu UIntPtr odlišné.Determines whether two specified instances of UIntPtr are not equal.

Subtraction(UIntPtr, Int32)

Odečte posun od hodnoty ukazatele bez znaménka.Subtracts an offset from the value of an unsigned pointer.

Explicitní implementace rozhraní

IEquatable<UIntPtr>.Equals(UIntPtr)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna jinému unsigned integer ukazatel.Returns a value that indicates whether this instance is equal to another unsigned integer pointer.

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt SerializationInfo daty potřebnými k serializaci aktuálního objektu UIntPtr.Populates a SerializationInfo object with the data needed to serialize the current UIntPtr object.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.This type is thread safe.

Viz také