Uri.Scheme Vlastnost

Definice

Získá název schématu pro tento identifikátor URI.Gets the scheme name for this URI.

public:
 property System::String ^ Scheme { System::String ^ get(); };
public string Scheme { get; }
member this.Scheme : string
Public ReadOnly Property Scheme As String

Hodnota vlastnosti

String, který obsahuje schéma pro tento identifikátor URI, se převede na malá písmena.A String that contains the scheme for this URI, converted to lowercase.

Výjimky

Tato instance představuje relativní identifikátor URI a tato vlastnost je platná pouze pro absolutní identifikátory URI.This instance represents a relative URI, and this property is valid only for absolute URIs.

Příklady

Následující příklad zapíše název schématu (http) do konzoly pro identifikátor URI http://www.contoso.com/.The following example writes the scheme name (http) to the console for the http://www.contoso.com/ URI.

Uri^ baseUri = gcnew Uri( "http://www.contoso.com/" );
Uri^ myUri = gcnew Uri( baseUri,"catalog/shownew.htm?date=today" );
Console::WriteLine( myUri->Scheme );
Uri baseUri = new Uri("http://www.contoso.com/");
 Uri myUri = new Uri(baseUri, "catalog/shownew.htm?date=today");
 
 Console.WriteLine(myUri.Scheme);
   
Dim baseUri As New Uri("http://www.contoso.com/")
Dim myUri As New Uri(baseUri, "catalog/shownew.htm?date=today")
       
Console.WriteLine(myUri.Scheme)

Poznámky

Vlastnost Scheme vrací schéma používané k inicializaci instance Uri.The Scheme property returns the scheme used to initialize the Uri instance. Tato vlastnost neindikuje, že bylo rozpoznáno schéma používané k inicializaci instance Uri.This property does not indicate that the scheme used to initialize the Uri instance was recognized.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady některých možných hodnot vrácených vlastností Scheme.The following table shows examples of some possible values returned by the Scheme property.

SchémaScheme PopisDescription
filefile Prostředek je soubor v místním počítači.The resource is a file on the local computer.
ftpftp Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu FTP.The resource is accessed through FTP.
gophergopher Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu Gopher.The resource is accessed through the Gopher protocol.
httphttp Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu HTTP.The resource is accessed through HTTP.
httpshttps Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu HTTP šifrovaného protokolem SSL.The resource is accessed through SSL-encrypted HTTP.
adresářovýldap Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu LDAP.The resource is accessed through the LDAP protocol.
mailtomailto Prostředek je e-mailová adresa a je k němu přistup prostřednictvím protokolu SMTP.The resource is an email address and accessed through the SMTP protocol.
net.pipenet.pipe Prostředek je k dispozici prostřednictvím pojmenovaného kanálu.The resource is accessed through a named pipe.
net.tcpnet.tcp Prostředek je k dispozici z koncového bodu TCP.The resource is accessed from TCP endpoint.
diskuznews Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu NNTP.The resource is accessed through the NNTP protocol.
protokolynntp Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu NNTP.The resource is accessed through the NNTP protocol.
Telnettelnet Prostředek je k dispozici prostřednictvím protokolu TELNET.The resource is accessed through the TELNET protocol.
uuiduuid K prostředku se dostanete pomocí jedinečného názvu koncového bodu UUID pro komunikaci se službou.The resource is accessed through a unique UUID endpoint name for communicating with a service.

Platí pro