UriComponents Výčet

Definice

Určuje části Uri.Specifies the parts of a Uri.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class UriComponents
[System.Flags]
public enum UriComponents
type UriComponents = 
Public Enum UriComponents
Dědičnost
UriComponents
Atributy

Pole

AbsoluteUri 127

Data Scheme, UserInfo, Host, Port, LocalPath, Querya Fragment.The Scheme, UserInfo, Host, Port, LocalPath, Query, and Fragment data.

Fragment 64

Data Fragment.The Fragment data.

Host 4

Data Host.The Host data.

HostAndPort 132

Data Host a Port.The Host and Port data. Pokud nejsou v identifikátoru URI žádná data portu a k Schemebyl přiřazen výchozí port, bude vrácen výchozí port.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Pokud není k dispozici žádný výchozí port, je vrácena hodnota-1.If there is no default port, -1 is returned.

HttpRequestUrl 61

Data Scheme, Host, Port, LocalPatha Query.The Scheme, Host, Port, LocalPath, and Query data.

KeepDelimiter 1073741824

Určuje, že by měl být zahrnut oddělovač.Specifies that the delimiter should be included.

NormalizedHost 256

Normalizovaná forma Hosta.The normalized form of the Host.

Path 16

Data LocalPath.The LocalPath data.

PathAndQuery 48

Data LocalPath a Query.The LocalPath and Query data. Viz taky PathAndQuery.Also see PathAndQuery.

Port 8

Data Port.The Port data.

Query 32

Data Query.The Query data.

Scheme 1

Data Scheme.The Scheme data.

SchemeAndServer 13

Data Scheme, Hosta Port.The Scheme, Host, and Port data.

SerializationInfoString -2147483648

Kompletní kontext Uri, který je vyžadován pro serializátory identifikátorů URI.The complete Uri context that is needed for Uri Serializers. Kontext zahrnuje obor IPv6.The context includes the IPv6 scope.

StrongAuthority 134

Data UserInfo, Hosta Port.The UserInfo, Host, and Port data. Pokud nejsou v Uri žádná data portu a k Schemebyl přiřazen výchozí port, bude vrácen výchozí port.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Pokud není k dispozici žádný výchozí port, je vrácena hodnota-1.If there is no default port, -1 is returned.

StrongPort 128

Data Port.The Port data. Pokud nejsou v Uri žádná data portu a k Schemebyl přiřazen výchozí port, bude vrácen výchozí port.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Pokud není k dispozici žádný výchozí port, je vrácena hodnota-1.If there is no default port, -1 is returned.

UserInfo 2

Data UserInfo.The UserInfo data.

Poznámky

Tento výčet slouží k identifikaci částí Uri.This enumeration is used to identify the parts of a Uri. Tento výčet se používá s metodou Uri.GetComponents.This enumeration is used with the Uri.GetComponents method.

Platí pro