UriComponents UriComponents UriComponents UriComponents Enum

Definice

Určuje části Uri.Specifies the parts of a Uri.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class UriComponents
[System.Flags]
public enum UriComponents
type UriComponents = 
Public Enum UriComponents
Dědičnost
UriComponentsUriComponentsUriComponentsUriComponents
Atributy

Pole

AbsoluteUri AbsoluteUri AbsoluteUri AbsoluteUri 127

SchemeData ,UserInfo ,,Fragment , ,Querya. Host Port LocalPathThe Scheme, UserInfo, Host, Port, LocalPath, Query, and Fragment data.

Fragment Fragment Fragment Fragment 64

Fragment Data.The Fragment data.

Host Host Host Host 4

Host Data.The Host data.

HostAndPort HostAndPort HostAndPort HostAndPort 132

Data Host a Port .The Host and Port data. Pokud nejsou v identifikátoru URI žádná data portu a výchozí port byl přiřazen k Scheme, bude vrácen výchozí port.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Pokud není k dispozici žádný výchozí port, je vrácena hodnota-1.If there is no default port, -1 is returned.

HttpRequestUrl HttpRequestUrl HttpRequestUrl HttpRequestUrl 61

SchemeData ,Host ,,Query a. Port LocalPathThe Scheme, Host, Port, LocalPath, and Query data.

KeepDelimiter KeepDelimiter KeepDelimiter KeepDelimiter 1073741824

Určuje, že by měl být zahrnut oddělovač.Specifies that the delimiter should be included.

NormalizedHost NormalizedHost NormalizedHost NormalizedHost 256

Normalizovaná forma Host.The normalized form of the Host.

Path Path Path Path 16

LocalPath Data.The LocalPath data.

PathAndQuery PathAndQuery PathAndQuery PathAndQuery 48

Data LocalPath a Query .The LocalPath and Query data. Viz PathAndQuerytaké.Also see PathAndQuery.

Port Port Port Port 8

Port Data.The Port data.

Query Query Query Query 32

Query Data.The Query data.

Scheme Scheme Scheme Scheme 1

Scheme Data.The Scheme data.

SchemeAndServer SchemeAndServer SchemeAndServer SchemeAndServer 13

Data Scheme, Hosta .PortThe Scheme, Host, and Port data.

SerializationInfoString SerializationInfoString SerializationInfoString SerializationInfoString -2147483648

Úplný Uri kontext, který je vyžadován pro serializátory identifikátorů URI.The complete Uri context that is needed for Uri Serializers. Kontext zahrnuje obor IPv6.The context includes the IPv6 scope.

StrongAuthority StrongAuthority StrongAuthority StrongAuthority 134

Data UserInfo, Hosta .PortThe UserInfo, Host, and Port data. Pokud nejsou k dispozici žádná data Uri portu a výchozí port byl přiřazen Schemek, bude vrácen výchozí port.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Pokud není k dispozici žádný výchozí port, je vrácena hodnota-1.If there is no default port, -1 is returned.

StrongPort StrongPort StrongPort StrongPort 128

Port Data.The Port data. Pokud nejsou k dispozici žádná data Uri portu a výchozí port byl přiřazen Schemek, bude vrácen výchozí port.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Pokud není k dispozici žádný výchozí port, je vrácena hodnota-1.If there is no default port, -1 is returned.

UserInfo UserInfo UserInfo UserInfo 2

UserInfo Data.The UserInfo data.

Poznámky

Tento výčet slouží k identifikaci částí Uri.This enumeration is used to identify the parts of a Uri. Tento výčet se používá s Uri.GetComponents metodou.This enumeration is used with the Uri.GetComponents method.

Platí pro