UriFormat Výčet

Definice

Určuje, jak jsou řídicí informace o identifikátorech URI uvozeny.Controls how URI information is escaped.

public enum class UriFormat
public enum UriFormat
type UriFormat = 
Public Enum UriFormat
Dědičnost
UriFormat

Pole

SafeUnescaped 3

Znaky, které mají vyhrazený význam v požadovaných součástech identifikátoru URI, zůstávají uvozeny řídicími znaky.Characters that have a reserved meaning in the requested URI components remain escaped. Všechny ostatní nejsou uvozeny řídicími znaky.All others are not escaped.

Unescaped 2

Neprovádí se žádné uvozovací znaky.No escaping is performed.

UriEscaped 1

Uvozovací znaky se provádějí podle pravidel v dokumentu RFC 2396.Escaping is performed according to the rules in RFC 2396.

Poznámky

Tento výčet je používán metodou GetComponents k určení úrovně znakového uvozovacího znaku v vráceném identifikátoru URI.This enumeration is used by the GetComponents method to specify the level of character escaping in the returned URI.

RFC 2396 definuje standardní uvozovací znaky pro identifikátory URI a je k dispozici na adrese https://rfc-editor.org.RFC 2396 defines the standard escaping for URIs, and is available at https://rfc-editor.org.

SafeUnescaped ponechá následující znaky řídící, pokud má vyhrazený význam v požadované UriComponents: "%", "#", "?", "/", "\" a "@".</span><span class="sxs-lookup">SafeUnescaped leaves the following characters escaped if the character has a reserved meaning in the requested UriComponents: "%", "#", "?", "/", "\", and "@".

Platí pro