UriIdnScope UriIdnScope UriIdnScope UriIdnScope Enum

Definice

Poskytuje možné hodnoty pro nastavení IdnElement konfigurace System.Configuration v oboru názvů.Provides the possible values for the configuration setting of the IdnElement in the System.Configuration namespace.

public enum class UriIdnScope
public enum UriIdnScope
type UriIdnScope = 
Public Enum UriIdnScope
Dědičnost

Pole

All All All All 2

Tato hodnota převede všechny názvy domén Unicode na jejich ekvivalenty Punycode (názvy IDN).This value will convert any Unicode domain names to their Punycode equivalents (IDN names).

AllExceptIntranet AllExceptIntranet AllExceptIntranet AllExceptIntranet 1

Tato hodnota převede všechny externí názvy domén Unicode tak, aby používaly ekvivalenty Punycode (názvy IDN).This value will convert all external Unicode domain names to use the Punycode equivalents (IDN names). V tomto případě by se měly servery DNS, které se používají pro intranet, podporovat názvy Unicode.In this case to handle international names on the local Intranet, the DNS servers that are used for the Intranet should support Unicode names.

None None None None 0

Tato hodnota nepřevede žádné názvy domén Unicode tak, aby používaly Punycode.This value will not convert any Unicode domain names to use Punycode. Toto je výchozí hodnota, která je konzistentní s chováním .NET Framework 2,0.This is the default value which is consistent with the .NET Framework 2.0 behavior.

Poznámky

Existující Uri třída se rozšířila tak, aby poskytovala podporu pro mezinárodní identifikátory prostředků (IR) na základě RFC 3987.The existing Uri class has been extended to provide support for International Resource Identifiers (IR) based on RFC 3987. Aktuální uživatelé nebudou mít žádnou změnu z .NET Framework 2,0, pokud výslovně nepovolí IRI.Current users will not see any change from the .NET Framework 2.0 behavior unless they specifically enable IRI. Tím zajistíte kompatibilitu aplikace s předchozími verzemi .NET Framework.This ensures application compatibility with prior versions of the .NET Framework.

Mezinárodní atribut názvu domény (IDN) řídí pouze zpracování IDN.The Internationalized Domain Name (IDN) attribute only controls IDN processing. Všechny ostatní zpracování IRI (například normalizace znaků) je vždy prováděno ve výchozím nastavení.All other IRI processing (character normalization, for example) is always performed by default.

Nastavení konfigurace pro System.Configuration.IdnElement bude načteno jednou, když je vytvořena první Uri třída.The configuration setting for the System.Configuration.IdnElement will be read once when the first Uri class is constructed. Změny nastavení konfigurace po uplynutí této doby se ignorují.Changes to configuration settings after that time are ignored.

Další informace o podpoře IRI naleznete v části poznámky pro Uri třídu.For more information on IRI support, see the Remarks section for the Uri class.

Platí pro

Viz také