UriParser.InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException) UriParser.InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException) UriParser.InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException) Method

Definice

Inicializuje stav analyzátoru a ověří identifikátor URI.Initialize the state of the parser and validate the URI.

protected:
 virtual void InitializeAndValidate(Uri ^ uri, [Runtime::InteropServices::Out] UriFormatException ^ % parsingError);
protected virtual void InitializeAndValidate (Uri uri, out UriFormatException parsingError);
abstract member InitializeAndValidate : Uri * UriFormatException -> unit
override this.InitializeAndValidate : Uri * UriFormatException -> unit

Parametry

uri
Uri Uri Uri

T:System.Uri, který se má ověřitThe T:System.Uri to validate.

parsingError
UriFormatException UriFormatException UriFormatException

Chyby ověřování, pokud existují.Validation errors, if any.

Poznámky

Metoda je volána pokaždé, Uri když je vytvořena instance. InitializeAndValidateThe InitializeAndValidate method is called every time a Uri is instantiated.

Platí pro