UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) Method

Definice

Určuje, baseUri zda je základní identifikátor URI relativeUripro.Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

protected:
 virtual bool IsBaseOf(Uri ^ baseUri, Uri ^ relativeUri);
protected virtual bool IsBaseOf (Uri baseUri, Uri relativeUri);
abstract member IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
override this.IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
Protected Overridable Function IsBaseOf (baseUri As Uri, relativeUri As Uri) As Boolean

Parametry

baseUri
Uri Uri Uri Uri

Základní identifikátor URI.The base URI.

relativeUri
Uri Uri Uri Uri

Identifikátor URI, který se má otestovat.The URI to test.

Návraty

truePokud baseUri je základní identifikátor URI pro relativeUri; v opačném falsepřípadě.true if baseUri is a base URI for relativeUri; otherwise, false.

Platí pro