UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) Metoda

Definice

Určuje, zda je baseUri základní identifikátor URI pro relativeUri.Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

protected:
 virtual bool IsBaseOf(Uri ^ baseUri, Uri ^ relativeUri);
protected virtual bool IsBaseOf (Uri baseUri, Uri relativeUri);
abstract member IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
override this.IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
Protected Overridable Function IsBaseOf (baseUri As Uri, relativeUri As Uri) As Boolean

Parametry

baseUri
Uri

Základní identifikátor URIThe base URI.

relativeUri
Uri

Identifikátor URI, který se má otestovat.The URI to test.

Návraty

Boolean

true, pokud je baseUri základní identifikátor URI pro relativeUri; v opačném případě false.true if baseUri is a base URI for relativeUri; otherwise, false.

Platí pro