UriParser.OnNewUri UriParser.OnNewUri UriParser.OnNewUri UriParser.OnNewUri Method

Definice

Vyvoláno UriParser konstruktorem pro získání instance UriInvoked by a Uri constructor to get a UriParser instance

protected:
 virtual UriParser ^ OnNewUri();
protected virtual UriParser OnNewUri ();
abstract member OnNewUri : unit -> UriParser
override this.OnNewUri : unit -> UriParser
Protected Overridable Function OnNewUri () As UriParser

Návraty

UriParser Pro konstruovanýUri.A UriParser for the constructed Uri.

Poznámky

Výchozí implementace vrací stejnou UriParser instanci.The default implementation returns the same UriParser instance. Pokud pracujete v prostředí s více vlákny, může UriParser být nutné přepsat tuto metodu a pro každé vyvolání vrátit jiné.You may need to override this method and return a different UriParser for each invocation if you are operating in a multithreaded environment.

Platí pro