UriParser.Resolve(Uri, Uri, UriFormatException) Metoda

Definice

Volá se Uri konstruktory a TryCreate k překladu relativního identifikátoru URI.Called by Uri constructors and TryCreate to resolve a relative URI.

protected:
 virtual System::String ^ Resolve(Uri ^ baseUri, Uri ^ relativeUri, [Runtime::InteropServices::Out] UriFormatException ^ % parsingError);
protected virtual string Resolve (Uri baseUri, Uri relativeUri, out UriFormatException parsingError);
abstract member Resolve : Uri * Uri * UriFormatException -> string
override this.Resolve : Uri * Uri * UriFormatException -> string
Protected Overridable Function Resolve (baseUri As Uri, relativeUri As Uri, ByRef parsingError As UriFormatException) As String

Parametry

baseUri
Uri

Základní identifikátor URI.A base URI.

relativeUri
Uri

Relativní identifikátor URI.A relative URI.

parsingError
UriFormatException

Chyby během procesu řešení, pokud existují.Errors during the resolve process, if any.

Návraty

Řetězec vyřešené relativní Uri.The string of the resolved relative Uri.

Výjimky

parametr baseUri není absolutní UribaseUri parameter is not an absolute Uri

-nebo--or- parametr baseUri vyžaduje analýzu řízenou uživatelem.baseUri parameter requires user-driven parsing.

Poznámky

Uri konstruktory a Uri.TryCreate pomocí Resolve vytvořit identifikátor URI z baseUri a relativeUri.Uri constructors and Uri.TryCreate use Resolve to construct a URI from baseUri and relativeUri.

Pokud dojde k chybě analýzy, vrácený řetězec pro přeložený relativní Uri má hodnotu null.If a parsing error occurs, the returned string for the resolved relative Uri is null.

Platí pro