UriParser Třída

Definice

Analyzuje nové schéma identifikátoru URI.Parses a new URI scheme. Toto je abstraktní třída.This is an abstract class.

public ref class UriParser abstract
public abstract class UriParser
type UriParser = class
Public MustInherit Class UriParser
Dědičnost
UriParser
Odvozené

Poznámky

Třída UriParser vám umožňuje vytvářet analyzátory pro nová schémata identifikátorů URI.The UriParser class enables you to create parsers for new URI schemes. Tyto analyzátory můžete zapsat v celém rozsahu, nebo je možné derivecí analyzátory odvodit z dobře známých schémat (HTTP, FTP a dalších schémat na základě síťových protokolů).You can write these parsers in their entirety, or the parsers can be derived from well-known schemes (HTTP, FTP, and other schemes based on network protocols). Pokud chcete vytvořit zcela nový analyzátor, zdědit z GenericUriParser.If you want to create a completely new parser, inherit from GenericUriParser. Pokud chcete vytvořit analyzátor, který rozšiřuje dobře známé schéma identifikátorů URI, přebírat z FtpStyleUriParser, HttpStyleUriParser, FileStyleUriParser, GopherStyleUriParsernebo LdapStyleUriParser.If you want to create a parser that extends a well-known URI scheme, inherit from FtpStyleUriParser, HttpStyleUriParser, FileStyleUriParser, GopherStyleUriParser, or LdapStyleUriParser.

Microsoft důrazně doporučuje použití analyzátoru dodávaného s .NET.Microsoft strongly recommends that you use a parser shipped with .NET. Vytváření vlastního analyzátoru zvyšuje složitost vaší aplikace a neprovádí se i pro dodávané analyzátory.Building your own parser increases the complexity of your application, and will not perform as well as the shipped parsers.

Konstruktory

UriParser()

Vytvoří výchozí analyzátor identifikátoru URI.Constructs a default URI parser.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetComponents(Uri, UriComponents, UriFormat)

Načte komponenty z identifikátoru URI.Gets the components from a URI.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException)

Inicializuje stav analyzátoru a ověří identifikátor URI.Initialize the state of the parser and validate the URI.

IsBaseOf(Uri, Uri)

Určuje, zda je baseUri základní identifikátor URI pro relativeUri.Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

IsKnownScheme(String)

Určuje, zda je analyzátor schématu zaregistrován.Indicates whether the parser for a scheme is registered.

IsWellFormedOriginalString(Uri)

Označuje, zda je identifikátor URI ve správném formátu.Indicates whether a URI is well-formed.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnNewUri()

Vyvoláno konstruktorem Uri pro získání instance UriParser.Invoked by a Uri constructor to get a UriParser instance.

OnRegister(String, Int32)

Volá se rozhraním, když je zaregistrovaná metoda UriParser.Invoked by the Framework when a UriParser method is registered.

Register(UriParser, String, Int32)

Přidruží schéma a číslo portu k UriParser.Associates a scheme and port number with a UriParser.

Resolve(Uri, Uri, UriFormatException)

Volá se Uri konstruktory a TryCreate k překladu relativního identifikátoru URI.Called by Uri constructors and TryCreate to resolve a relative URI.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro