ValueTuple<T1>.CompareTo(ValueTuple<T1>) ValueTuple<T1>.CompareTo(ValueTuple<T1>) ValueTuple<T1>.CompareTo(ValueTuple<T1>) ValueTuple<T1>.CompareTo(ValueTuple<T1>) Method

Definice

Porovná aktuální ValueTuple<T1> instanci se zadanou ValueTuple<T1> instancí.Compares the current ValueTuple<T1> instance to a specified ValueTuple<T1> instance.

public:
 virtual int CompareTo(ValueTuple<T1> other);
public int CompareTo (ValueTuple<T1> other);
abstract member CompareTo : ValueTuple<'T1> -> int
override this.CompareTo : ValueTuple<'T1> -> int
Public Function CompareTo (other As ValueTuple(Of T1)) As Integer

Parametry

other
ValueTuple<T1> ValueTuple<T1> ValueTuple<T1> ValueTuple<T1>

Řazená kolekce členů pro porovnání s touto instancí.The tuple to compare with this instance.

Návraty

Celé číslo se znaménkem, které označuje relativní pozici této instance other a v pořadí řazení, jak je znázorněno v následující tabulce.A signed integer that indicates the relative position of this instance and other in the sort order, as shown in the following table.

ValueValue PopisDescription
Záporné celé čísloA negative integer Tato instance předchází other.This instance precedes other.
NulaZero Tato instance a other má stejné umístění v pořadí řazení.This instance and other have the same position in the sort order.
Kladné celé čísloA positive integer Tato instance následuje otherpo.This instance follows other.

Implementuje

Platí pro