ValueTuple<T1>.ITuple.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá hodnotu ValueTuple elementu.Gets the value of the ValueTuple element.

property System::Object ^ System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Item[int] { System::Object ^ get(int index); };
object System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object Implements ITuple.Item

Parametry

index
Int32

Index ValueTuple elementuThe index of the ValueTuple element. indexmusí mít hodnotu 0.index must be 0.

Hodnota vlastnosti

Hodnota ValueTuple elementu.The value of the ValueTuple element.

Implementuje

Výjimky

indexje menší než 0 nebo větší než 0.index is less than 0 or greater than 0.

Poznámky

ValueTuple<T1>.ITuple.Item[Int32] Vlastnost je explicitní implementace rozhraní.The ValueTuple<T1>.ITuple.Item[Int32] property is an explicit interface implementation. Chcete-li ji volat, je nutné přetypovat nebo ValueTuple<T1> převést objekt ITuple na objekt rozhraní.To call it, you must cast or convert the ValueTuple<T1> object to a ITuple interface object.

Platí pro