ValueTuple<T1,T2,T3,T4>.IStructuralEquatable.GetHashCode Metoda

Definice

Vypočítá kód hash aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4> instance pomocí zadané výpočetní metody.

 virtual int System.Collections.IStructuralEquatable.GetHashCode(System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::GetHashCode;
int IStructuralEquatable.GetHashCode (System.Collections.IEqualityComparer comparer);
abstract member System.Collections.IStructuralEquatable.GetHashCode : System.Collections.IEqualityComparer -> int
override this.System.Collections.IStructuralEquatable.GetHashCode : System.Collections.IEqualityComparer -> int
Function GetHashCode (comparer As IEqualityComparer) As Integer Implements IStructuralEquatable.GetHashCode

Parametry

comparer
IEqualityComparer

Objekt, jehož GetHashCode(Object) metoda vypočítá kód hash aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4> instance.

Návraty

Int32

Kód hash v podobě 32bitového čísla se znaménkem.

Implementuje

Platí pro