ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Method

Definition

Vrací hodnotu, která označuje, zda je aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance rovna zadanému objektu na základě zadané metody porovnání.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified object based on a specified comparison method.

 virtual bool System.Collections.IStructuralEquatable.Equals(System::Object ^ other, System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::Equals;
bool IStructuralEquatable.Equals (object other, System.Collections.IEqualityComparer comparer);
abstract member System.Collections.IStructuralEquatable.Equals : obj * System.Collections.IEqualityComparer -> bool
override this.System.Collections.IStructuralEquatable.Equals : obj * System.Collections.IEqualityComparer -> bool
Function Equals (other As Object, comparer As IEqualityComparer) As Boolean Implements IStructuralEquatable.Equals

Parameters

other
Object

Objekt k porovnání s touto instancíThe object to compare with this instance.

comparer
IEqualityComparer

Objekt, který definuje metodu, jež se má použít k vyhodnocení, zda se dané dva objekty rovnají.An object that defines the method to use to evaluate whether the two objects are equal.

Returns

Boolean

true, pokud je aktuální instance rovna zadaným objektům; v opačném případě false.true if the current instance is equal to the specified objects; otherwise, false.

Implements

Applies to