ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> Struct

Definition

Představuje hodnotu řazené kolekce členů se 7 komponentami.Represents a value tuple with 7 components.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public value class ValueTuple : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public value class ValueTuple : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
[System.Serializable]
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = struct
    interface ITuple
type ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = struct
Public Structure ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
Implements IComparable, IComparable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IEquatable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple
Public Structure ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
Implements IComparable, IComparable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IEquatable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IStructuralComparable, IStructuralEquatable

Type Parameters

T1

Typ prvního prvku řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first element.

T2

Typ druhého prvku řazené kolekce členů hodnotyThe type of the value tuple's second element.

T3

Typ třetího prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third element.

T4

Typ čtvrtého prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth element.

T5

Typ pátého prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fifth element.

T6

Typ šestého prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's sixth element.

T7

Typ sedmého prvku řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's seventh element.

Inheritance
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>
Attributes
Implements

Remarks

Hodnota řazené kolekce členů je datová struktura, která má konkrétní číslo a posloupnost hodnot.A value tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> struktura představuje hodnotu řazené kolekce členů, která má sedm prvků.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> structure represents a value tuple that has seven elements.

Typ řazené kolekce členů se liší od typů řazené kolekce členů (například Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) následujícím způsobem:The value tuple types differ from the tuple types (such as Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) as follows:

  • Jsou to struktury (typy hodnot) místo tříd (odkazové typy).They are structures (value types) rather than classes (reference types).

  • Členy, jako jsou Item1 a Item2, jsou pole, nikoli vlastnosti.Members such as Item1 and Item2 are fields rather than properties.

  • Jejich pole jsou proměnlivá spíše než jen pro čtení.Their fields are mutable rather than read-only.

Typy řazené kolekce členů poskytují implementaci modulu runtime, která podporuje řazené kolekce členů C# a strukturují řazené kolekce členů v. F#The value tuple types provide the runtime implementation that supports tuples in C# and struct tuples in F#. Kromě vytvoření instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> pomocí syntaxe jazyka můžete zavolat metodu Create Factory.In addition to creating a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance by using language syntax, you can call the Create factory method.

Serializace a hodnoty – řazené kolekce členůSerialization and value tuples

Typ ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> není serializovatelný v rozhraní .NET Core 1. x nebo v .NET Framework 4,7 a dřívějších verzích.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> type is not serializable in .NET Core 1.x or in the .NET Framework 4.7 and earlier versions. Kromě toho .NET Standard, včetně .NET Standard 2,0, nedeklaruje serializaci instancí ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>; bez ohledu na to, jestli je instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> serializovatelný, závisí na implementaci jednotlivých .NET Standard.In addition, .NET Standard, including .NET Standard 2.0, does not mandate serialization of ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instances; whether or not a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is serializable depends on the individual .NET Standard implementation. Chcete-li určit, zda je typ ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> serializovatelný na konkrétní implementaci rozhraní .NET, získejte objekt Type, který představuje typ ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> a načtěte hodnotu jeho IsSerializable vlastnosti.To determine whether a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> type is serializable on a particular .NET implementation, get a Type object that represents the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> type and retrieve the value of its IsSerializable property. Seznam serializovatelných typů v rozhraní .NET Core a .NET Framework naleznete v tématu binární serializace.For a list of serializable types in .NET Core and the .NET Framework, see Binary Serialization.

Constructors

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Inicializuje novou instanci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7).Initializes a new ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) instance.

Fields

Item1

Získá hodnotu prvního prvku aktuální instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's first element.

Item2

Získá hodnotu pro aktuální druhý prvek instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's second element.

Item3

Získá hodnotu třetího elementu aktuální instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's third element.

Item4

Získá hodnotu čtvrtého prvku aktuální instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's fourth element.

Item5

Získá hodnotu pátého prvku instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's fifth element.

Item6

Získá hodnotu pro stávající šestý prvek instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's sixth element.

Item7

Získá hodnotu sedmého prvku instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's seventh element.

Methods

CompareTo(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Porovná aktuální instanci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> s určenou instancí ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance to a specified ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified object.

Equals(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je aktuální instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> rovna zadané instanci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

GetHashCode()

Vypočítá kód hash aktuální instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje hodnotu této instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns a string that represents the value of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Explicit Interface Implementations

IComparable.CompareTo(Object)

Porovná aktuální instanci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> se zadaným objektem pomocí zadané porovnávací metody a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Porovná aktuální instanci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> se zadaným objektem pomocí zadané porovnávací metody a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance rovna zadanému objektu na základě zadané metody porovnání.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Vypočítá hodnotu hash pro aktuální instanci ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> pomocí zadané metody výpočtu.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Získá hodnotu zadaného elementu ValueTuple.Gets the value of the specified ValueTuple element.

ITuple.Length

Získá počet prvků v ValueTuple.Gets the number of elements in the ValueTuple.

Extension Methods

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

Applies to