ValueType.GetHashCode ValueType.GetHashCode ValueType.GetHashCode ValueType.GetHashCode Method

Definice

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

32bitové celé číslo se znaménkem, který představuje hodnotu hash pro tuto instanci.A 32-bit signed integer that is the hash code for this instance.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak GetHashCode metoda může být přepsána odvozenou hodnotového typu.The following example demonstrates how the GetHashCode method can be overridden by a derived value type.

public ref struct Complex
{
public:
  double m_Re;
  double m_Im;
  virtual bool Equals( Object^ ob ) override
  {
   if ( dynamic_cast<Complex^>(ob) )
   {
     Complex^ c = dynamic_cast<Complex^>(ob);
     return m_Re == c->m_Re && m_Im == c->m_Im;
   }
   else
   {
     return false;
   }
  }

  virtual int GetHashCode() override
  {
   return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode();
  }
};
public struct Complex 
{
	public double m_Re;
	public double m_Im;

	public override bool Equals( object ob ){
		if( ob is Complex ) {
			Complex c = (Complex) ob;
			return m_Re==c.m_Re && m_Im==c.m_Im;
		}
		else {
			return false;
		}
	}

	public override int GetHashCode(){
		return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode();
	}
}
Public Structure Complex
  Private m_Re As Double
  Private m_Im As Double
    
  Public Overloads Function Equals(ob As Object) As Boolean
   If TypeOf ob Is Complex Then
     Dim c As Complex = CType(ob, Complex)
     Return m_Re = c.m_Re And m_Im = c.m_Im
   Else
     Return False
   End If
  End Function
  
  
  Public Overloads Function GetHashCode() As Integer
   Return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode()
  End Function

End Structure

Poznámky

GetHashCode Metoda platí pro typy odvozené od ValueType.The GetHashCode method applies to types derived from ValueType. Jeden nebo více polí odvozený typ se používá k výpočtu návratovou hodnotu.One or more fields of the derived type is used to calculate the return value. Při volání odvozený typ GetHashCode metody, vrácená hodnota není pravděpodobně vhodné pro použití jako klíče zatřiďovací tabulku.If you call the derived type's GetHashCode method, the return value is not likely to be suitable for use as a key in a hash table. Kromě toho pokud změní hodnotu jedné nebo více z těchto polí, návratová hodnota může být vhodný pro použití jako klíče zatřiďovací tabulku.Additionally, if the value of one or more of those fields changes, the return value might become unsuitable for use as a key in a hash table. V obou případech, zvažte vytvoření vlastní implementaci GetHashCode metodu, která lépe představuje pojem kód hash typu.In either case, consider writing your own implementation of the GetHashCode method that more closely represents the concept of a hash code for the type.

Další informace najdete v tématu Object.GetHashCode, a System.Collections.Hashtable.For more information, see Object.GetHashCode, and System.Collections.Hashtable.

Poznámky pro prostředí Windows RuntimeWindows RuntimeNotes for the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime

Při volání GetHashCode metoda prostředí Windows RuntimeWindows Runtime strukturu, poskytuje výchozí chování pro typy hodnot, které nepřepíšete GetHashCode.When you call the GetHashCode method on a prostředí Windows RuntimeWindows Runtime structure, it provides the default behavior for value types that don't override GetHashCode. Jedná se o součást podpory, kterou rozhraní .NET Framework poskytuje pro prostředí Windows RuntimeWindows Runtime (viz podporu pro Windows Store aplikací využívajících .NET Framework a prostředí Windows Runtime).This is part of the support that the .NET Framework provides for the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime (see .NET Framework Support for Windows Store Apps and Windows Runtime). prostředí Windows RuntimeWindows Runtime struktury nelze přepsat GetHashCodei v případě, že jsou napsaná s C# nebo Visual Basic, protože nemohou mít metody.structures can't override GetHashCode, even if they're written with C# or Visual Basic, because they can't have methods. (Navíc struktur v prostředí Windows RuntimeWindows Runtime samotný Nedědit ValueType.) Zobrazí se však mít ToString, Equals, a GetHashCode metody, když je použijete v kódu C# nebo Visual Basic a rozhraní .NET Framework poskytuje výchozí chování pro tyto metody.(In addition, structures in the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime itself don't inherit ValueType.) However, they appear to have ToString, Equals, and GetHashCode methods when you use them in your C# or Visual Basic code, and the .NET Framework provides the default behavior for these methods.

Platí pro