Void Struktura

Definice

Určuje typ vrácené hodnoty pro metodu, která nevrací hodnotu.Specifies a return value type for a method that does not return a value.

public value class Void
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct Void
type unit = struct
Public Structure Void
Dědičnost
Atributy

Poznámky

Struktura se používá System.Reflection v oboru názvů, ale je zřídka užitečná v typické aplikaci. VoidThe Void structure is used in the System.Reflection namespace, but is rarely useful in a typical application. Struktura nemá žádné členy kromě těch, které dědí všechny typy Object z třídy. VoidThe Void structure has no members other than the ones all types inherit from the Object class.

Platí pro