ResourceExpressionFields.ResourceKey Vlastnost

Definice

Získá klíč prostředku pro analyzovaný výraz prostředku.Gets the resource key for a parsed resource expression.

public:
 property System::String ^ ResourceKey { System::String ^ get(); };
public string ResourceKey { get; }
member this.ResourceKey : string
Public ReadOnly Property ResourceKey As String

Hodnota vlastnosti

String

StringObsahující klíč prostředku, nebo pokud nebyl Empty nastaven klíč prostředku.A String containing the resource key, or Empty if the resource key has not been set.

Poznámky

Tato metoda vrací klíč prostředku pro analyzovaný výraz prostředku.This method returns the resource key for a parsed resource expression. Klíč prostředku je hodnota zadaná po čárkě (,) ve výrazu formuláře <%$ Resources: ClassKey, ResourceKey %> .The resource key is the value specified after the comma (,) in an expression of the form <%$ Resources: ClassKey, ResourceKey %>. ResourceKeyVlastnost identifikuje konkrétní dvojici klíč/hodnota v rámci souboru prostředků mapovaného na klíč třídy.The ResourceKey property identifies a particular key/value pair within the resource file mapped to the class key. Pokud například soubor s názvem Finance. resx obsahuje klíč s názvem Currency , může být tato hodnota zadána pomocí výrazu prostředku <%$ Resources: Financial, Currency %> .For example, if a file named Financial.resx contains a key called Currency, that value could be specified with the resource expression <%$ Resources: Financial, Currency %>. Po analýze bude ResourceKey vlastnost vracet jako hodnotu "Currency".After parsing, the ResourceKey property would return "Currency" as its value.

Upozornění

Citlivé údaje by neměly být uloženy v souboru prostředků.Sensitive information should not be stored in a resource file.

Platí pro

Viz také