BrowserCapabilitiesFactory.Docomop503isProcessBrowsers(Boolean, NameValueCollection, HttpBrowserCapabilities) Metoda

Definice

Inicializuje HttpBrowserCapabilities objekt, který představuje možnosti prohlížeče Docomop503is při vytváření aktuálního požadavku.Initializes an HttpBrowserCapabilities object that represents the capabilities of the Docomop503is browser making the current request.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 virtual void Docomop503isProcessBrowsers(bool ignoreApplicationBrowsers, System::Collections::Specialized::NameValueCollection ^ headers, System::Web::HttpBrowserCapabilities ^ browserCaps);
protected virtual void Docomop503isProcessBrowsers (bool ignoreApplicationBrowsers, System.Collections.Specialized.NameValueCollection headers, System.Web.HttpBrowserCapabilities browserCaps);
abstract member Docomop503isProcessBrowsers : bool * System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
override this.Docomop503isProcessBrowsers : bool * System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
Protected Overridable Sub Docomop503isProcessBrowsers (ignoreApplicationBrowsers As Boolean, headers As NameValueCollection, browserCaps As HttpBrowserCapabilities)

Parametry

ignoreApplicationBrowsers
Boolean

true ignorování definic pro prohlížeč Docomop503is v souborech definic prohlížeče na úrovni aplikace; v opačném případě false .true to ignore definitions for the Docomop503is browser in application-level browser definition files; otherwise, false.

headers
NameValueCollection

Kolekce hlaviček obsažených v aktuální žádostiThe collection of headers included in the current request.

browserCaps
HttpBrowserCapabilities

HttpBrowserCapabilitiesObjekt, který se má inicializovatThe HttpBrowserCapabilities object to initialize.

Platí pro