HttpRuntimeSection.FcnMode Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu výčtu určující režim oznámení změn souborů.Gets or sets an enumeration value specifying the file change notifications mode.

public:
 property System::Web::Configuration::FcnMode FcnMode { System::Web::Configuration::FcnMode get(); void set(System::Web::Configuration::FcnMode value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("fcnMode", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public System.Web.Configuration.FcnMode FcnMode { get; set; }
member this.FcnMode : System.Web.Configuration.FcnMode with get, set
Public Property FcnMode As FcnMode

Hodnota vlastnosti

Hodnota výčtu FcnMode.An FcnMode enumeration value.

Atributy

Platí pro