IRemoteWebConfigurationHostServer.WriteData(String, String, Byte[], Int64) Metoda

Definice

Interně se používá k podpoře vzdáleného přístupu ke konfiguračním datům.Used internally to support remote access to configuration data.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 void WriteData(System::String ^ fileName, System::String ^ templateFileName, cli::array <System::Byte> ^ data, long % readTime);
public void WriteData (string fileName, string templateFileName, byte[] data, ref long readTime);
abstract member WriteData : string * string * byte[] * int64 -> unit
Public Sub WriteData (fileName As String, templateFileName As String, data As Byte(), ByRef readTime As Long)

Parametry

fileName
String

Cesta ke vzdálenému konfiguračnímu souboru, který má být k dispozici.Path to the remote configuration file to be accessed.

templateFileName
String

Soubor k duplicitním atributům souboru z.File to duplicate file attributes from.

data
Byte[]

Data, která mají být zapsána.Data to be written.

readTime
Int64

Čas posledního otevření souboruTime the file was last accessed.

Platí pro