HttpContext.GetAppConfig(String) Metoda

Definice

Upozornění

The recommended alternative is System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.GetWebApplicationSection in System.Web.dll. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Vrátí požadované informace o konfiguraci pro aktuální aplikaci.Returns requested configuration information for the current application.

public:
 static System::Object ^ GetAppConfig(System::String ^ name);
public static object GetAppConfig (string name);
[System.Obsolete("The recommended alternative is System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.GetWebApplicationSection in System.Web.dll. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public static object GetAppConfig (string name);
static member GetAppConfig : string -> obj
[<System.Obsolete("The recommended alternative is System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.GetWebApplicationSection in System.Web.dll. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
static member GetAppConfig : string -> obj
Public Shared Function GetAppConfig (name As String) As Object

Parametry

name
String

Značka konfigurace aplikace, pro kterou jsou požadovány informace.The application configuration tag for which information is requested.

Návraty

Object

Objekt, který obsahuje informace o konfiguraci.An object containing configuration information. (Přetypování vráceného oddílu konfigurace na příslušný typ konfigurace před použitím.)(Cast the returned configuration section to the appropriate configuration type before use.)

Atributy

Poznámky

GetAppConfigMetoda je zastaralá.The GetAppConfig method has been deprecated. GetWebApplicationSection WebConfigurationManager K získání informací o konfiguraci aktuální aplikace použijte metodu třídy.Use the GetWebApplicationSection method of the WebConfigurationManager class to get configuration information for the current application.

Platí pro

Viz také