HttpContext Třída

Definice

Zapouzdřuje všechny informace specifické pro protokol HTTP na jednotlivé požadavky HTTP.Encapsulates all HTTP-specific information about an individual HTTP request.

public ref class HttpContext sealed : IServiceProvider
public sealed class HttpContext : IServiceProvider
type HttpContext = class
  interface IServiceProvider
Public NotInheritable Class HttpContext
Implements IServiceProvider
Dědičnost
HttpContext
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak získat přístup k vlastnostem objektu a zobrazit je HttpContext .The following example demonstrates how to access and display properties of the HttpContext object. Kontext aktuálního požadavku HTTP je k dispozici pomocí Context vlastnosti Page objektu.The context of the current HTTP request is accessed by using the Context property of the Page object.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // The HttpContext associated with the page can be accessed by the Context property.
    System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
    // Use the current HttpContext object to determine if custom errors are enabled.
    sb.Append("Is custom errors enabled: " +
      Context.IsCustomErrorEnabled.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to determine if debugging is enabled.
    sb.Append("Is debugging enabled: " +
      Context.IsDebuggingEnabled.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to access the current TraceContext object.
    sb.Append("Trace Enabled: " +
      Context.Trace.IsEnabled.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to access the current HttpApplicationState object.
    sb.Append("Number of items in Application state: " +
      Context.Application.Count.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to access the current HttpSessionState object.
    // Session state may not be configured.
    try
    {
      sb.Append("Number of items in Session state: " +
        Context.Session.Count.ToString() + "<br/>");
    }
    catch
    {
      sb.Append("Session state not enabled. <br/>");
    }

    // Use the current HttpContext object to access the current Cache object.
    sb.Append("Number of items in the cache: " +
      Context.Cache.Count.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to determine the timestamp for the current HTTP Request.
    sb.Append("Timestamp for the HTTP request: " +
      Context.Timestamp.ToString() + "<br/>");

    // Assign StringBuilder object to output label.
    OutputLabel.Text = sb.ToString();
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>HttpContext Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Using the current HttpContext to get information about the current page.
    <br />
    <asp:Label id="OutputLabel" runat="server"></asp:Label>      
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    ' The HttpContext associated with the page can be accessed by the Context property.
    Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

    ' Use the current HttpContext object to determine if custom errors are enabled.
    sb.Append("Is custom errors enabled: " & _
      Context.IsCustomErrorEnabled.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to determine if debugging is enabled.
    sb.Append("Is debugging enabled: " & _
      Context.IsDebuggingEnabled.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to access the current TraceContext object.
    sb.Append("Trace Enabled: " & _
      Context.Trace.IsEnabled.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to access the current HttpApplicationState object.
    sb.Append("Number of items in Application state: " & _
      Context.Application.Count.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to access the current HttpSessionState object.
    ' Session state may not be configured.
    Try
      sb.Append("Number of items in Session state: " & _
        Context.Session.Count.ToString() & "<br/>")
    Catch ex As Exception
      sb.Append("Session state not enabled. <br/>")
    End Try

    ' Use the current HttpContext object to access the current Cache object.
    sb.Append("Number of items in the cache: " & _
      Context.Cache.Count.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to determine the timestamp for the current HTTP Request.
    sb.Append("Timestamp for the HTTP request: " & _
      Context.Timestamp.ToString() & "<br/>")

    ' Assign StringBuilder object to output label.
    OutputLabel.Text = sb.ToString()
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>HttpContext Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Using the current HttpContext to get information about the current page.
    <br />
    <asp:Label id="OutputLabel" runat="server"></asp:Label>      
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámky

Třídy, které dědí IHttpModule rozhraní a, IHttpHandler poskytují odkaz na HttpContext objekt pro aktuální požadavek HTTP.Classes that inherit the IHttpModule and IHttpHandler interfaces are provided a reference to an HttpContext object for the current HTTP request. Objekt poskytuje přístup k vnitřním Request , Response a Server vlastnostem pro požadavek.The object provides access to the intrinsic Request, Response, and Server properties for the request.

Důležité

Tento objekt je připraven pro uvolňování paměti po HttpRequest dokončení.This object is ready for garbage collection when the HttpRequest is completed. Jeho využití po dokončení žádosti může vést k nedefinovanému chování, jako je například NullReferenceException .Its usage after the request completes could lead to undefined behavior, such as a NullReferenceException.

Tento objekt je k dispozici pouze v vlákně řízeném pomocí ASP.NET.This object is only available in the thread controlled by ASP.NET. Použití v vláknech na pozadí může vést k nedefinovanému chování.Usage in background threads could lead to undefined behavior.

Konstruktory

HttpContext(HttpRequest, HttpResponse)

Inicializuje novou instanci HttpContext třídy pomocí zadaného objektu Request a Response.Initializes a new instance of the HttpContext class by using the specified request and response objects.

HttpContext(HttpWorkerRequest)

Inicializuje novou instanci HttpContext třídy, která používá zadaný objekt Worker Request.Initializes a new instance of the HttpContext class that uses the specified worker-request object.

Vlastnosti

AllErrors

Načte pole chyb během zpracování požadavku HTTP.Gets an array of errors accumulated while processing an HTTP request.

AllowAsyncDuringSyncStages

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli jsou během zpracování žádosti ASP.NET povolené asynchronní operace, když se neočekávají.Gets or sets a value that indicates whether asynchronous operations are allowed during parts of ASP.NET request processing when they are not expected.

Application

Získá HttpApplicationState objekt pro aktuální požadavek HTTP.Gets the HttpApplicationState object for the current HTTP request.

ApplicationInstance

Získá nebo nastaví HttpApplication objekt pro aktuální požadavek HTTP.Gets or sets the HttpApplication object for the current HTTP request.

AsyncPreloadMode

Získá nebo nastaví objekt, který obsahuje příznaky, které se vztahují k asynchronnímu režimu přednačtení.Gets or sets an object that contains flags that pertain to asynchronous preload mode.

Cache

Získá Cache objekt pro aktuální doménu aplikace.Gets the Cache object for the current application domain.

Current

Získá nebo nastaví HttpContext objekt pro aktuální požadavek HTTP.Gets or sets the HttpContext object for the current HTTP request.

CurrentHandler

Získá IHttpHandler objekt, který představuje aktuálně spuštěnou obslužnou rutinu.Gets the IHttpHandler object that represents the currently executing handler.

CurrentNotification

Získá RequestNotification hodnotu, která označuje aktuální HttpApplication událost, která je zpracovávána.Gets a RequestNotification value that indicates the current HttpApplication event that is processing.

Error

Získá první chybu (pokud nějaká) se nashromáždila během zpracování žádosti HTTP.Gets the first error (if any) accumulated during HTTP request processing.

Handler

Získá nebo nastaví objekt, který je IHttpHandler zodpovědný za zpracování požadavku HTTP.Gets or sets the IHttpHandler object responsible for processing the HTTP request.

IsCustomErrorEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli jsou vlastní chyby povolené pro aktuální požadavek HTTP.Gets a value indicating whether custom errors are enabled for the current HTTP request.

IsDebuggingEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je aktuální požadavek HTTP v režimu ladění.Gets a value indicating whether the current HTTP request is in debug mode.

IsPostNotification

Získá hodnotu, která je aktuálním bodem zpracování v kanálu ASP.NET hned po HttpApplication dokončení zpracování události.Gets a value that is the current processing point in the ASP.NET pipeline just after an HttpApplication event has finished processing.

IsWebSocketRequest

Získá hodnotu, která označuje, zda je požadavek AspNetWebSocket požadavkem.Gets a value that indicates whether the request is an AspNetWebSocket request.

IsWebSocketRequestUpgrading

Načte hodnotu, která indikuje, jestli se připojení upgraduje z připojení HTTP k AspNetWebSocket připojení.Gets a value that indicates whether the connection is upgrading from an HTTP connection to an AspNetWebSocket connection.

Items

Získá kolekci klíč/hodnota, která se dá použít k organizování a sdílení dat mezi IHttpModule rozhraním a IHttpHandler rozhraním během požadavku HTTP.Gets a key/value collection that can be used to organize and share data between an IHttpModule interface and an IHttpHandler interface during an HTTP request.

PageInstrumentation

Získá odkaz na instanci služby instrumentace stránky pro tento požadavek.Gets a reference to the page-instrumentation service instance for this request.

PreviousHandler

Získá IHttpHandler objekt pro nadřazenou obslužnou rutinu.Gets the IHttpHandler object for the parent handler.

Profile

Získá ProfileBase objekt pro aktuální profil uživatele.Gets the ProfileBase object for the current user profile.

Request

Získá HttpRequest objekt pro aktuální požadavek HTTP.Gets the HttpRequest object for the current HTTP request.

Response

Získá HttpResponse objekt pro aktuální odpověď HTTP.Gets the HttpResponse object for the current HTTP response.

Server

Získává HttpServerUtility objekt, který poskytuje metody používané při zpracování webových požadavků.Gets the HttpServerUtility object that provides methods used in processing Web requests.

Session

Získá HttpSessionState objekt pro aktuální požadavek HTTP.Gets the HttpSessionState object for the current HTTP request.

SkipAuthorization

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli má UrlAuthorizationModule objekt Přeskočit kontrolu autorizace pro aktuální požadavek.Gets or sets a value that specifies whether the UrlAuthorizationModule object should skip the authorization check for the current request.

ThreadAbortOnTimeout

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli by měl modul runtime ASP.NET volat Abort() na vlákno, které tuto žádost obsluhuje, když vyprší časový limit požadavku.Gets or sets a value that specifies whether the ASP.NET runtime should call Abort() on the thread that is servicing this request when the request times out.

Timestamp

Získá počáteční časové razítko aktuálního požadavku HTTP.Gets the initial timestamp of the current HTTP request.

Trace

Získá TraceContext objekt pro aktuální odpověď HTTP.Gets the TraceContext object for the current HTTP response.

User

Získá nebo nastaví informace o zabezpečení pro aktuální požadavek HTTP.Gets or sets security information for the current HTTP request.

WebSocketNegotiatedProtocol

Získá dohodnutý protokol, který byl odeslán ze serveru do klienta pro AspNetWebSocket připojení.Gets the negotiated protocol that was sent from the server to the client for an AspNetWebSocket connection.

WebSocketRequestedProtocols

Získá seřazený seznam protokolů požadovaných klientem.Gets the ordered list of protocols requested by the client.

Metody

AcceptWebSocketRequest(Func<AspNetWebSocketContext,Task>)

Přijme AspNetWebSocket požadavek pomocí zadané uživatelské funkce.Accepts an AspNetWebSocket request using the specified user function.

AcceptWebSocketRequest(Func<AspNetWebSocketContext,Task>, AspNetWebSocketOptions)

Přijme AspNetWebSocket požadavek pomocí zadaného uživatelského funkce a objektu Options.Accepts an AspNetWebSocket request using the specified user function and options object.

AddError(Exception)

Přidá výjimku do kolekce výjimek pro aktuální požadavek HTTP.Adds an exception to the exception collection for the current HTTP request.

AddOnRequestCompleted(Action<HttpContext>)

Vyvolá virtuální událost, která nastane, když se dokončí část požadavku HTTP.Raises a virtual event that occurs when the HTTP part of the request is ending.

ClearError()

Vymaže všechny chyby pro aktuální požadavek HTTP.Clears all errors for the current HTTP request.

DisposeOnPipelineCompleted(IDisposable)

Povoluje Dispose() volání metody objektu při AspNetWebSocket dokončení části připojení této žádosti.Enables an object's Dispose() method to be called when the AspNetWebSocket connection part of this request is completed.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetAppConfig(String)
Zastaralé.

Vrátí požadované informace o konfiguraci pro aktuální aplikaci.Returns requested configuration information for the current application.

GetConfig(String)
Zastaralé.

Vrátí požadované informace o konfiguraci pro aktuální požadavek HTTP.Returns requested configuration information for the current HTTP request.

GetGlobalResourceObject(String, String)

Načte objekt prostředku na úrovni aplikace na základě zadaného ClassKey ResourceKey vlastností a.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties.

GetGlobalResourceObject(String, String, CultureInfo)

Načte objekt prostředku na úrovni aplikace na základě zadaného ClassKey a vlastností a ResourceKey CultureInfo objektu.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties, and on the CultureInfo object.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetLocalResourceObject(String, String)

Získá objekt prostředku na úrovni stránky na základě zadaného VirtualPath ResourceKey vlastností a.Gets a page-level resource object based on the specified VirtualPath and ResourceKey properties.

GetLocalResourceObject(String, String, CultureInfo)

Získá objekt prostředku na úrovni stránky na základě zadaného VirtualPath a vlastností a ResourceKey CultureInfo objektu.Gets a page-level resource object based on the specified VirtualPath and ResourceKey properties, and on the CultureInfo object.

GetSection(String)

Získá zadaný konfigurační oddíl pro výchozí konfiguraci aktuální aplikace.Gets a specified configuration section for the current application's default configuration.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
RemapHandler(IHttpHandler)

Umožňuje zadat obslužnou rutinu pro požadavek.Enables you to specify a handler for the request.

RewritePath(String)

Přepíše adresu URL pomocí dané cesty.Rewrites the URL using the given path.

RewritePath(String, Boolean)

Přepíše adresu URL pomocí dané cesty a logické hodnoty, která určuje, zda je upravena virtuální cesta k prostředkům serveru.Rewrites the URL using the given path and a Boolean value that specifies whether the virtual path for server resources is modified.

RewritePath(String, String, String)

Přepíše adresu URL pomocí dané cesty, informace o cestě a informací o řetězci dotazu.Rewrites the URL by using the given path, path information, and query string information.

RewritePath(String, String, String, Boolean)

Přepíše adresu URL pomocí dané virtuální cesty, informace o cestě, informace o řetězci dotazu a logickou hodnotu, která určuje, zda je cesta k souboru klienta nastavena na cestu pro přepsání.Rewrites the URL using the given virtual path, path information, query string information, and a Boolean value that specifies whether the client file path is set to the rewrite path.

SetSessionStateBehavior(SessionStateBehavior)

Nastaví typ chování stavu relace, který se vyžaduje, aby se podporoval požadavek HTTP.Sets the type of session state behavior that is required in order to support an HTTP request.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

IServiceProvider.GetService(Type)

Vrátí objekt pro aktuální typ služby.Returns an object for the current service type.

Platí pro

Viz také