HttpContextWrapper.Handler Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví IHttpHandler objekt, který je zodpovědný za zpracování požadavku HTTP.Gets or sets the IHttpHandler object that is responsible for processing the HTTP request.

public:
 virtual property System::Web::IHttpHandler ^ Handler { System::Web::IHttpHandler ^ get(); void set(System::Web::IHttpHandler ^ value); };
public override System.Web.IHttpHandler Handler { get; set; }
member this.Handler : System.Web.IHttpHandler with get, set
Public Overrides Property Handler As IHttpHandler

Hodnota vlastnosti

IHttpHandler

Objekt, který je zodpovědný za zpracování požadavku HTTP.The object that is responsible for processing the HTTP request.

Platí pro