HttpRequest.UserLanguages Vlastnost

Definice

Získá seřazené pole řetězců pro jazykové předvolby klienta.Gets a sorted string array of client language preferences.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ UserLanguages { cli::array <System::String ^> ^ get(); };
public string[] UserLanguages { get; }
member this.UserLanguages : string[]
Public ReadOnly Property UserLanguages As String()

Hodnota vlastnosti

String[]

Seřazené pole řetězců pro jazykové předvolby klienta, nebo je- null li prázdné.A sorted string array of client language preferences, or null if empty.

Příklady

Následující příklad kódu zachycuje více hodnot vrácených UserLanguages vlastností do pole řetězců a zapisuje každý název jazyka na samostatný řádek výstupu HTTP.The following code example captures the multiple values returned by the UserLanguages property into a string array and writes each language name to a separate line of HTTP output.

Názvy jazyků jsou k dispozici v prohlížeči a není k dispozici žádný konečný seznam všech možných kódů.The language names are provided by the browser, and there is no definitive list of all possible codes. Obvykle se skládají z kódů se dvěma znaky pro jazyk, pomlčku a kód dvou znaků pro jazykovou verzi, jako je "en-US" pro americkou angličtinu a "fr-CA" pro kanadskou francouzštinu.Typically these consist of a two-character codes for the language, a hyphen, and a two-character code for the culture, such as "en-us" for U.S. English and "fr-ca" for Canadian French.

int count;
String[] userLang = Request.UserLanguages;

for (count = 0; count < userLang.Length; count++)
{
   Response.Write("User Language " + count +": " + userLang[count] + "<br>");
}

Dim userLang() As String
 Dim count As Integer
 
 userLang = Request.UserLanguages
 For count = 0 To userLang.GetUpperBound(0)
    Response.Write("User Language: " & Cstr(userLang(count)) & "<br>")
 Next count
   

Platí pro