MobileCapabilities.NumberOfSoftkeys Vlastnost

Definice

Vrátí počet softwarových klíčů v mobilním zařízení.Returns the number of soft keys on a mobile device.

public:
 virtual property int NumberOfSoftkeys { int get(); };
public virtual int NumberOfSoftkeys { get; }
member this.NumberOfSoftkeys : int
Public Overridable ReadOnly Property NumberOfSoftkeys As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet softwarových klíčů, které jsou podporovány v mobilním zařízení.The number of soft keys supported on a mobile device. Výchozí hodnota je 0.The default is 0.

Platí pro