ControllerBase Třída

Definice

Představuje základní třídu pro všechny řadiče MVC.

public abstract class ControllerBase : System.Web.Mvc.IController
type ControllerBase = class
    interface IController
Public MustInherit Class ControllerBase
Implements IController
Dědičnost
ControllerBase
Odvozené
Implementuje

Konstruktory

ControllerBase()

Inicializuje novou instanci ControllerBase třídy.

Vlastnosti

ControllerContext

Získá nebo nastaví kontext kontroleru.

TempData

Získá nebo nastaví slovník pro dočasná data.

ValidateRequest

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je pro tento požadavek povolené ověřování požadavků.

ValueProvider

Získá nebo nastaví poskytovatele hodnoty pro kontroler.

ViewBag

Načte slovník dat dynamického zobrazení.

ViewData

Získá nebo nastaví slovník pro zobrazení dat.

Metody

Execute(RequestContext)

Provede zadaný kontext požadavku.

ExecuteCore()

Provede požadavek.

Initialize(RequestContext)

Inicializuje zadaný kontext požadavku.

Explicitní implementace rozhraní

IController.Execute(RequestContext)

Provede zadaný kontext požadavku.

Platí pro