AuthorizationStoreRoleProvider.CreateRole(String) Metoda

Definice

Přidá novou roli do úložiště zásad autorizace Správce autorizací rolí.Adds a new role to the role authorization-manager policy store.

public:
 override void CreateRole(System::String ^ roleName);
public override void CreateRole (string roleName);
override this.CreateRole : string -> unit
Public Overrides Sub CreateRole (roleName As String)

Parametry

roleName
String

Název role, která se má vytvořitThe name of the role to create.

Výjimky

roleName je null.roleName is null.

roleName je prázdný řetězec.roleName is an empty string.

-nebo--or- roleName obsahuje čárku.roleName contains a comma.

Nakonfigurovaná applicationName nebyla nalezena.The configured applicationName was not found.

-nebo--or- Nakonfigurovaná scopeName nebyla nalezena.The configured scopeName was not found.

-nebo--or- Modul runtime Authorization Manager není na serveru nainstalován.The authorization-manager runtime is not installed on the server.

connectionStringNameAtribut odkazuje na připojovací řetězec na neexistující soubor.The connectionStringName attribute references a connection string to a file that does not exist.

AuthorizationStoreRoleProviderInstance je nakonfigurovaná pomocí úložiště zásad založeného na souborech a v aktuální úrovni vztahu důvěryhodnosti není povolený přístup pro čtení tohoto souboru.The AuthorizationStoreRoleProvider instance is configured with a file-based policy store, and read access to the file is not allowed at the current trust level.

Příklady

Následující příklad kódu vytvoří novou roli v úložišti zásad autorizace Správce autorizací.The following code example creates a new role in the authorization-manager policy store. Příklad souboru Web.config, který umožňuje správu rolí, najdete v tématu AuthorizationStoreRoleProvider .For an example of a Web.config file that enables role management, see AuthorizationStoreRoleProvider.

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

string[] rolesArray;

public void Page_Load(object sender, EventArgs args)
{
 if (!IsPostBack)
 {
  // Bind roles to GridView.

  rolesArray = Roles.GetAllRoles();
  RolesGrid.DataSource = rolesArray;
  RolesGrid.DataBind();
 }
}

public void CreateRole_OnClick(object sender, EventArgs args)
{
 string createRole = RoleTextBox.Text;

 try
 {
  if (Roles.RoleExists(createRole))
  {
   Msg.Text = "Role '" + Server.HtmlEncode(createRole) + "' already exists. Please specify a different role name.";
   return;
  }

  Roles.CreateRole(createRole);

  Msg.Text = "Role '" + Server.HtmlEncode(createRole) + "' created.";

  // Re-bind roles to GridView.

  rolesArray = Roles.GetAllRoles();
  RolesGrid.DataSource = rolesArray;
  RolesGrid.DataBind();
 }
 catch (Exception e)
 {
  Msg.Text = "Role '" + Server.HtmlEncode(createRole) + "' <u>not</u> created.";
  Response.Write(e.ToString());
 }

}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Sample: Create Role</title>
</head>
<body>

<form runat="server" id="PageForm">
 <h3>Create a Role</h3>

 <asp:Label id="Msg" ForeColor="maroon" runat="server" /><br />

 Role name: 

 <asp:TextBox id="RoleTextBox" runat="server" />

 <asp:Button Text="Create Role" id="CreateRoleButton"
       runat="server" OnClick="CreateRole_OnClick" />

 <br />

 <asp:GridView runat="server" CellPadding="2" id="RolesGrid" 
        Gridlines="Both" CellSpacing="2" AutoGenerateColumns="false" >
  <HeaderStyle BackColor="navy" ForeColor="white" />
  <Columns>
   <asp:TemplateField HeaderText="Roles" >
    <ItemTemplate>
     <%# Container.DataItem.ToString() %>
    </ItemTemplate>
   </asp:TemplateField>
  </Columns>
  </asp:GridView>
</form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

Dim rolesArray() As String

Public Sub Page_Load(sender As Object, args As EventArgs)

 If Not IsPostBack Then
  ' Bind roles to GridView.

  rolesArray = Roles.GetAllRoles()
  RolesGrid.DataSource = rolesArray
  RolesGrid.DataBind()
 End If

End Sub

Public Sub CreateRole_OnClick(sender As Object, args As EventArgs)

 Dim createRole As String = RoleTextBox.Text

 Try
  If Roles.RoleExists(createRole) Then
   Msg.Text = "Role '" & Server.HtmlEncode(createRole) & "' already exists. Please specify a different role name."
   Return
  End If

  Roles.CreateRole(createRole)

  Msg.Text = "Role '" & Server.HtmlEncode(createRole) & "' created."

  ' Re-bind roles to GridView.

  rolesArray = Roles.GetAllRoles()
  RolesGrid.DataSource = rolesArray
  RolesGrid.DataBind()
 Catch
  Msg.Text = "Role '" & Server.HtmlEncode(createRole) & "' <u>not</u> created."
 End Try

End Sub

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Sample: Create Role</title>
</head>
<body>

<form runat="server" id="PageForm">
 <h3>Create a Role</h3>

 <asp:Label id="Msg" ForeColor="maroon" runat="server" /><br />

 Role name: 

 <asp:TextBox id="RoleTextBox" runat="server" />

 <asp:Button Text="Create Role" id="CreateRoleButton"
       runat="server" OnClick="CreateRole_OnClick" />

 <br />

 <asp:GridView runat="server" CellPadding="2" id="RolesGrid" 
        Gridlines="Both" CellSpacing="2" AutoGenerateColumns="false" >
  <HeaderStyle BackColor="navy" ForeColor="white" />
  <Columns>
   <asp:TemplateField HeaderText="Roles" >
    <ItemTemplate>
     <%# Container.DataItem.ToString() %>
    </ItemTemplate>
   </asp:TemplateField>
  </Columns>
  </asp:GridView>
</form>

</body>
</html>

Poznámky

CreateRoleMetoda je volána Roles třídou pro vytvoření role v úložišti dat Správce autorizací, které je zadáno v konfiguračním souboru aplikace ASP.NET (Web.config).The CreateRole method is called by the Roles class to create a role in the authorization-manager data store specified in the ASP.NET application's configuration file (Web.config).

Názvy rolí nerozlišují velká a malá písmena.Role names are not case sensitive.

Platí pro

Viz také