System.Web.Security Obor názvů

Obsahuje třídy, které se používají k implementaci zabezpečení ASP.NET v aplikacích webového serveru. Contains classes that are used to implement ASP.NET security in Web server applications.

Třídy

ActiveDirectoryMembershipProvider

Spravuje úložiště informací o členství pro aplikaci ASP.NET ve službě Active Directory a serverech aplikačního režimu služby Active Directory.Manages storage of membership information for an ASP.NET application in Active Directory and Active Directory Application Mode servers.

ActiveDirectoryMembershipUser

Zveřejňuje a aktualizuje informace o uživatelích členů uložených v úložišti dat služby Active Directory.Exposes and updates membership user information stored in an Active Directory data store.

AnonymousIdentificationEventArgs

Poskytuje data pro událost AnonymousIdentification_Creating .Provides data for the AnonymousIdentification_Creating event. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

AnonymousIdentificationModule

Spravuje anonymní identifikátory pro aplikaci ASP.NET.Manages anonymous identifiers for the ASP.NET application.

AuthorizationStoreRoleProvider

Spravuje úložiště informací o členství rolí pro ASP.NET aplikaci v úložišti zásad autorizace Správce autorizací, a to buď v souboru XML, ve službě Active Directory nebo na serveru režimu aplikace služby Active Directory.Manages storage of role-membership information for an ASP.NET application in an authorization-manager policy store, either in an XML file, in an Active Directory, or on an Active Directory Application Mode server.

DefaultAuthenticationEventArgs

Poskytuje data pro událost DefaultAuthentication_OnAuthenticate .Provides data for the DefaultAuthentication_OnAuthenticate event. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DefaultAuthenticationModule

Zajišťuje, aby byl objekt ověřování přítomen v kontextu.Ensures that an authentication object is present in the context. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FileAuthorizationModule

Ověří, jestli má uživatel oprávnění pro přístup k požadovanému souboru.Verifies that the user has permission to access the file requested. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FormsAuthentication

Spravuje formuláře – ověřovací služby pro webové aplikace.Manages forms-authentication services for Web applications. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FormsAuthenticationEventArgs

Poskytuje data pro událost FormsAuthentication_OnAuthenticate .Provides data for the FormsAuthentication_OnAuthenticate event. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FormsAuthenticationModule

Nastaví identitu uživatele pro aplikaci ASP.NET, pokud je povoleno ověřování na základě formulářů.Sets the identity of the user for an ASP.NET application when forms authentication is enabled. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FormsAuthenticationTicket

Poskytuje přístup k vlastnostem a hodnotám lístku použitého s ověřováním pomocí formulářů k identifikaci uživatelů.Provides access to properties and values of the ticket used with forms authentication to identify users. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

FormsIdentity

Představuje identitu uživatele ověřenou pomocí ověřování pomocí formulářů.Represents a user identity authenticated using forms authentication. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

MachineKey

Poskytuje způsob, jak šifrovat data nebo hodnoty hash (nebo obojí) pomocí stejných algoritmů a hodnot klíčů, které se používají pro ověřování pomocí formulářů ASP.NET a stav zobrazení.Provides a way to encrypt or hash data (or both) by using the same algorithms and key values that are used for ASP.NET forms authentication and view state.

Membership

Ověří přihlašovací údaje uživatele a spravuje uživatelská nastavení.Validates user credentials and manages user settings. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

MembershipCreateUserException

Výjimka, která je vyvolána, když uživatel není úspěšně vytvořen zprostředkovatelem členství.The exception that is thrown when a user is not successfully created by a membership provider.

MembershipPasswordAttribute

Ověří, jestli pole hesla splňuje aktuální požadavky na heslo pro poskytovatele členství.Validates whether a password field meets the current password requirements for the membership provider.

MembershipPasswordException

Výjimka, která je vyvolána, když heslo nelze načíst z úložiště hesel.The exception that is thrown when a password cannot be retrieved from the password store.

MembershipProvider

Definuje kontrakt, který ASP.NET implementuje k poskytování služeb členství pomocí vlastních poskytovatelů členství.Defines the contract that ASP.NET implements to provide membership services using custom membership providers.

MembershipProviderCollection

Kolekce objektů, které dědí MembershipProvider abstraktní třídu.A collection of objects that inherit the MembershipProvider abstract class.

MembershipUser

Zveřejňuje a aktualizuje informace o uživatelích členů v úložišti dat členství.Exposes and updates membership user information in the membership data store.

MembershipUserCollection

Kolekce objektů MembershipUser.A collection of MembershipUser objects.

PassportAuthenticationEventArgs

Argument události předaný Authenticate události pomocí PassportAuthenticationModule .The event argument passed to the Authenticate event by a PassportAuthenticationModule. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli již existuje identita, to je užitečné hlavně pro připojení vlastního IPrincipal objektu k kontextu pomocí poskytnuté identity.Since there is already an identity at this point, this is useful mainly for attaching a custom IPrincipal object to the context using the supplied identity. Tato třída je zastaralá.This class is deprecated.

PassportAuthenticationModule

Poskytuje obálku týkající se ověřovacích služeb Passport.Provides a wrapper around Passport Authentication services. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited. Tato třída je zastaralá.This class is deprecated.

PassportIdentity

Poskytuje třídu, která má být použita v PassportAuthenticationModule .Provides a class to be used by PassportAuthenticationModule. Poskytuje aplikaci přístup k Ticket(String) metodě.It provides a way for an application to access the Ticket(String) method. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited. Tato třída je zastaralá.This class is deprecated.

PassportPrincipal

Představuje objekt zabezpečení ověřený službou Passport.Represents a Passport-authenticated principal. Tato třída je zastaralá.This class is deprecated.

RoleManagerEventArgs

Poskytuje data události pro GetRoles událost RoleManagerModule třídy.Provides event data for the GetRoles event of the RoleManagerModule class.

RoleManagerModule

Spravuje RolePrincipal instanci pro aktuálního uživatele.Manages a RolePrincipal instance for the current user. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RolePrincipal

Představuje informace o zabezpečení pro aktuální požadavek HTTP, včetně členství v rolích.Represents security information for the current HTTP request, including role membership. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RoleProvider

Definuje kontrakt, který ASP.NET implementuje k poskytování služeb správy rolí pomocí vlastních poskytovatelů rolí.Defines the contract that ASP.NET implements to provide role-management services using custom role providers.

RoleProviderCollection

Kolekce objektů, které dědí RoleProvider abstraktní třídu.A collection of objects that inherit the RoleProvider abstract class.

Roles

Spravuje členství uživatelů v rolích pro kontrolu autorizace v aplikaci v ASP.NET.Manages user membership in roles for authorization checking in an ASP.NET application. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SqlMembershipProvider

Spravuje úložiště informací o členství pro ASP.NET aplikaci v databázi SQL Server.Manages storage of membership information for an ASP.NET application in a SQL Server database.

SqlRoleProvider

Spravuje úložiště informací o členství role pro ASP.NET aplikaci v databázi SQL Server.Manages storage of role membership information for an ASP.NET application in a SQL Server database.

UrlAuthorizationModule

Ověří, jestli má uživatel oprávnění pro přístup k požadované adrese URL.Verifies that the user has permission to access the URL requested. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

ValidatePasswordEventArgs

Poskytuje data události pro ValidatingPassword událost MembershipProvider třídy.Provides event data for the ValidatingPassword event of the MembershipProvider class.

WindowsAuthenticationEventArgs

Poskytuje data pro událost WindowsAuthentication_OnAuthenticate .Provides data for the WindowsAuthentication_OnAuthenticate event. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

WindowsAuthenticationModule

Nastaví identitu uživatele pro aplikaci ASP.NET, pokud je povoleno ověřování systému Windows.Sets the identity of the user for an ASP.NET application when Windows authentication is enabled. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

WindowsTokenRoleProvider

Získá informace o roli aplikace ASP.NET ze členství ve skupině systému Windows.Gets role information for an ASP.NET application from Windows group membership.

Výčty

ActiveDirectoryConnectionProtection

Určuje možnosti ochrany připojení podporované ActiveDirectoryMembershipProvider třídou.Specifies the connection protection options supported by the ActiveDirectoryMembershipProvider class.

CookieProtection

Popisuje, jak jsou informace v souboru cookie chráněny.Describes how information in a cookie is protected.

MachineKeyProtection

Určuje hodnoty, které určují, zda mají být data šifrována nebo dešifrována, zda je třeba připojit nebo ověřit ověřovací kód zprávy založený na hodnotě hash (HMAC) nebo obojí.Specifies values that indicates whether data should be encrypted or decrypted, whether a hash-based message authentication code (HMAC) should be appended or validated, or both.

MembershipCreateStatus

Popisuje výsledek CreateUser(String, String) operace.Describes the result of a CreateUser(String, String) operation.

MembershipPasswordFormat

Popisuje formát šifrování pro ukládání hesel pro uživatele členství.Describes the encryption format for storing passwords for membership users.

Delegáti

AnonymousIdentificationEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává událost AnonymousIdentification_Creating AnonymousIdentificationModule .Represents the method that handles the AnonymousIdentification_Creating event of a AnonymousIdentificationModule.

DefaultAuthenticationEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává událost DefaultAuthentication_OnAuthenticate DefaultAuthenticationModule .Represents the method that handles the DefaultAuthentication_OnAuthenticate event of a DefaultAuthenticationModule.

FormsAuthenticationEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává událost FormsAuthentication_OnAuthenticate FormsAuthenticationModule .Represents the method that handles the FormsAuthentication_OnAuthenticate event of a FormsAuthenticationModule.

MembershipValidatePasswordEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje ValidatingPassword událost MembershipProvider třídy.Represents the method that will handle the ValidatingPassword event of the MembershipProvider class.

PassportAuthenticationEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává PassportAuthentication_OnAuthenticate událost PassportAuthenticationModule .Represents the method that handles the PassportAuthentication_OnAuthenticate event of a PassportAuthenticationModule. Tato třída je zastaralá.This class is deprecated.

RoleManagerEventHandler

Definuje delegáta pro GetRoles událost RoleManagerModule třídy.Defines the delegate for the GetRoles event of the RoleManagerModule class.

WindowsAuthenticationEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává událost WindowsAuthentication_OnAuthenticate WindowsAuthenticationModule .Represents the method that handles the WindowsAuthentication_OnAuthenticate event of a WindowsAuthenticationModule.

Poznámky

MembershipTřídu používá aplikace ASP.NET k ověření přihlašovacích údajů uživatele a ke správě uživatelských nastavení, jako jsou hesla a e-mailové adresy.The Membership class is used by ASP.NET applications to validate user credentials and manage user settings such as passwords and email addresses. RolesTřída umožňuje spravovat autorizaci aplikace na základě skupin uživatelů přiřazených k rolím ve webové aplikaci.The Roles class enables you to manage authorization for your application based on groups of users assigned to roles in the Web application.

MembershipTřída i Roles Třída pracují s poskytovateli, třídami, které přistupují k úložišti dat vaší aplikace za účelem získání informací o členství a rolích.Both the Membership class and the Roles class work with providers, classes that access your application's data store to retrieve membership and role information. Informace o členství a rolích mohou být uloženy v Microsoft SQL Server databázi pomocí SqlMembershipProvider tříd a, SqlRoleProvider ve službě Active Directory pomocí ActiveDirectoryMembershipProvider tříd a AuthorizationStoreRoleProvider nebo ve vlastním zdroji dat pomocí implementací MembershipProvider RoleProvider tříd a.Membership and role information can be stored in a Microsoft SQL Server database using the SqlMembershipProvider and SqlRoleProvider classes; in an Active Directory using the ActiveDirectoryMembershipProvider and AuthorizationStoreRoleProvider classes, or in a custom data source using implementations of the MembershipProvider and RoleProvider classes.

Členství v ASP.NET se konfiguruje pomocí elementu membership (schéma nastavení ASP.NET).You configure ASP.NET membership using the membership Element (ASP.NET Settings Schema). Když aplikace používá členství, ASP.NET vytvoří instanci Membership třídy, kterou můžete použít k dotazování na informace o členství.When an application using membership is accessed, ASP.NET creates an instance of the Membership class that you can use to query membership information. Implementace třídy specifické pro poskytovatele MembershipUser obsahují informace o uživateli, který přistupuje k stránce.Provider-specific implementations of the MembershipUser class contain information about the user accessing the page. Můžete vytvořit vlastní implementace MembershipUser třídy pro aplikaci.You can create custom implementations of the MembershipUser class for your application.

Role ASP.NET nakonfigurujete pomocí elementu roleManager (schéma nastavení ASP.NET).You configure ASP.NET roles using the roleManager Element (ASP.NET Settings Schema). ASP.NET vytvoří instanci Roles třídy, která obsahuje informace o členství aktuálního uživatele v rolích.ASP.NET creates an instance of the Roles class that contains information about the role membership of the current user.

ASP.NET poskytuje serverové ovládací prvky, které komunikují s Membership třídou a Roles třídou.ASP.NET provides server controls that interact with the Membership class and the Roles class. Login CreateUserWizard Ovládací prvky, a ChangePassword pracují s Membership třídou pro zjednodušení vytváření ověřené webové aplikace a LoginView ovládací prvek používá šablony specifické pro role k přizpůsobení webových stránek pro konkrétní skupiny uživatelů.The Login, CreateUserWizard, and ChangePassword controls work with the Membership class to simplify creating an authenticated Web application, and the LoginView control uses role-specific templates to customize Web pages for specific groups of users.