ServiceDescription Třída

Definice

Poskytuje prostředky pro vytvoření a formátování platného souboru dokumentu WSDL (Web Services Description Language), dokončete s příslušnými obory názvů, prvky a atributy pro popis webové služby XML.Provides a means of creating and formatting a valid Web Services Description Language (WSDL) document file, complete with appropriate namespaces, elements, and attributes, for describing an XML Web service. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class ServiceDescription sealed : System::Web::Services::Description::DocumentableItem
public ref class ServiceDescription sealed : System::Web::Services::Description::NamedItem
[System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")]
public sealed class ServiceDescription : System.Web.Services.Description.DocumentableItem
[System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")]
public sealed class ServiceDescription : System.Web.Services.Description.NamedItem
[<System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")>]
type ServiceDescription = class
  inherit DocumentableItem
[<System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")>]
type ServiceDescription = class
  inherit NamedItem
Public NotInheritable Class ServiceDescription
Inherits DocumentableItem
Public NotInheritable Class ServiceDescription
Inherits NamedItem
Dědičnost
ServiceDescription
Dědičnost
ServiceDescription
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit instanci ServiceDescription třídy.The following example shows how to create an instance of the ServiceDescription class.

// Obtain the ServiceDescription of existing Wsdl.
ServiceDescription^ myDescription = ServiceDescription::Read( "MyWsdl_CS.wsdl" );

// Remove the Binding from the Binding Collection of ServiceDescription.
BindingCollection^ myBindingCollection = myDescription->Bindings;
myBindingCollection->Remove( myBindingCollection[ 0 ] );

// Form a new Binding.
Binding^ myBinding = gcnew Binding;
myBinding->Name = "Service1Soap";
XmlQualifiedName^ myXmlQualifiedName = gcnew XmlQualifiedName( "s0:Service1Soap" );
myBinding->Type = myXmlQualifiedName;
SoapBinding^ mySoapBinding = gcnew SoapBinding;
mySoapBinding->Transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http";
mySoapBinding->Style = SoapBindingStyle::Document;
OperationBinding^ addOperationBinding = CreateOperationBinding( "Add", myDescription->TargetNamespace );
myBinding->Operations->Add( addOperationBinding );
myBinding->Extensions->Add( mySoapBinding );

// Add the Binding to the ServiceDescription.
myDescription->Bindings->Add( myBinding );
myDescription->Write( "MyOutWsdl.wsdl" );
// Obtain the ServiceDescription of existing Wsdl.
ServiceDescription myDescription = ServiceDescription.Read("MyWsdl_CS.wsdl");
// Remove the Binding from the Binding Collection of ServiceDescription.
BindingCollection myBindingCollection = myDescription.Bindings;
myBindingCollection.Remove(myBindingCollection[0]);

// Form a new Binding.
Binding myBinding = new Binding();
myBinding.Name = "Service1Soap";
XmlQualifiedName myXmlQualifiedName =
           new XmlQualifiedName("s0:Service1Soap");
myBinding.Type = myXmlQualifiedName;

SoapBinding mySoapBinding = new SoapBinding();
mySoapBinding.Transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http";
mySoapBinding.Style = SoapBindingStyle.Document;

OperationBinding addOperationBinding =
    CreateOperationBinding("Add",myDescription.TargetNamespace);
myBinding.Operations.Add(addOperationBinding);
myBinding.Extensions.Add(mySoapBinding);

// Add the Binding to the ServiceDescription.
myDescription.Bindings.Add(myBinding);
myDescription.Write("MyOutWsdl.wsdl");
' Obtain the ServiceDescription of existing Wsdl.
Dim myDescription As ServiceDescription = ServiceDescription.Read("MyWsdl_VB.wsdl")
' Remove the Binding from the Binding Collection of ServiceDescription.
Dim myBindingCollection As BindingCollection = myDescription.Bindings
myBindingCollection.Remove(myBindingCollection(0))

' Form a new Binding.
Dim myBinding As New Binding()
myBinding.Name = "Service1Soap"
Dim myXmlQualifiedName As New XmlQualifiedName("s0:Service1Soap")
myBinding.Type = myXmlQualifiedName

Dim mySoapBinding As New SoapBinding()
mySoapBinding.Transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
mySoapBinding.Style = SoapBindingStyle.Document

Dim addOperationBinding As OperationBinding = CreateOperationBinding("Add", _
                       myDescription.TargetNamespace)
myBinding.Operations.Add(addOperationBinding)
myBinding.Extensions.Add(mySoapBinding)

' Add the Binding to the ServiceDescription.
myDescription.Bindings.Add(myBinding)
myDescription.Write("MyOutWsdl.wsdl")

Poznámky

Instance této třídy lze vytvořit buď pomocí new klíčového slova, nebo statické Read metody, která analyzuje soubor WSDL a přiřadí jeho hodnoty příslušným členům třídy.Instances of this class can be created with either the new keyword or the static Read method, which parses a WSDL file and assigns its values to appropriate members of the class.

WSDL je jazyk založený na jazyce XML, který popisuje webové služby XML.WSDL is an XML-based language for describing XML Web services. ServiceDescriptionTřída odpovídá kořenovému prvku definitions souboru WSDL.The ServiceDescription class corresponds to the root element, definitions, of a WSDL file. Další informace o WSDL naleznete v tématu Specifikace WSDL .For more information about WSDL, see the WSDL specification.

Konstruktory

ServiceDescription()

Inicializuje novou instanci ServiceDescription třídy.Initializes a new instance of the ServiceDescription class.

Pole

Namespace

Obor názvů XML, ve kterém ServiceDescription je třída definovaná (" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ ").The XML namespace in which the ServiceDescription class is defined ("http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"). Toto pole je konstantní.This field is constant.

Vlastnosti

Bindings

Získá kolekci Binding prvků obsažených v ServiceDescription .Gets the collection of Binding elements contained in the ServiceDescription.

Documentation

Získá nebo nastaví dokumentaci k textu pro instanci DocumentableItem .Gets or sets the text documentation for the instance of the DocumentableItem.

(Zděděno od DocumentableItem)
DocumentationElement

Získá nebo nastaví prvek dokumentace pro DocumentableItem .Gets or sets the documentation element for the DocumentableItem.

(Zděděno od DocumentableItem)
ExtensibleAttributes

Získá nebo nastaví pole typu XmlAttribute , které představuje rozšíření atributu WSDL, aby splňovala základní profil pro interoperabilitu webových služeb (WS-I) 1,1.Gets or sets an array of type XmlAttribute that represents attribute extensions of WSDL to comply with Web Services Interoperability (WS-I) Basic Profile 1.1.

(Zděděno od DocumentableItem)
Extensions

Získá kolekci rozšiřujících prvků obsažených v ServiceDescription .Gets the collection of extensibility elements contained in the ServiceDescription.

Imports

Získá kolekci Import prvků obsažených v ServiceDescription .Gets the collection of Import elements contained in the ServiceDescription.

Messages

Získá kolekci Message prvků obsažených v ServiceDescription .Gets the collection of Message elements contained in the ServiceDescription.

Name

Získá nebo nastaví atribut názvu XML značky descriptions ohraničující soubory jazyka WSDL (Web Services Description Language).Gets or sets the XML name attribute of the descriptions tag enclosing the Web Services Description Language (WSDL) file.

Name

Získá nebo nastaví název položky.Gets or sets the name of the item.

(Zděděno od NamedItem)
Namespaces

Získá nebo nastaví slovník předpon oboru názvů a oborů názvů, které slouží k zachování prefixů oboru názvů a oborů názvů, pokud ServiceDescription je objekt vytvořen.Gets or sets the dictionary of namespace prefixes and namespaces used to preserve namespace prefixes and namespaces when a ServiceDescription object is constructed.

(Zděděno od DocumentableItem)
PortTypes

Získá kolekci PortType prvků obsažených v ServiceDescription .Gets the collection of PortType elements contained in the ServiceDescription.

RetrievalUrl

Získá nebo nastaví adresu URL webové služby XML, na kterou se ServiceDescription instance vztahuje.Gets or sets the URL of the XML Web service to which the ServiceDescription instance applies.

Schema

Získá schéma přidružené k tomuto ServiceDescription .Gets the schema associated with this ServiceDescription.

Serializer

Získá serializátor XML používaný k serializaci a deserializaci mezi ServiceDescription objektem a dokumentem WSDL (Web Services Description Language).Gets the XML serializer used to serialize and deserialize between a ServiceDescription object and a Web Services Description Language (WSDL) document.

ServiceDescriptions

Získá ServiceDescriptionCollection instanci, které ServiceDescription je členem.Gets the ServiceDescriptionCollection instance of which the ServiceDescription is a member.

Services

Získá kolekci Service instancí obsažených v ServiceDescription .Gets the collection of Service instances contained in the ServiceDescription.

TargetNamespace

Získá nebo nastaví atribut XML targetNamespace descriptions značky ohraničující soubor jazyka WSDL (Web Services Description Language).Gets or sets the XML targetNamespace attribute of the descriptions tag enclosing a Web Services Description Language (WSDL) file.

Types

Získá nebo nastaví Types stav obsažený v ServiceDescription .Gets or sets the Types contained by the ServiceDescription.

ValidationWarnings

Získá StringCollection , který obsahuje všechna upozornění ověřování vygenerovaná při volání Read(Stream, Boolean) , Read(TextReader, Boolean) , Read(String, Boolean) nebo Read(XmlReader, Boolean) s validate parametrem nastaveným na true .Gets a StringCollection that contains any validation warnings that were generated during a call to Read(Stream, Boolean), Read(TextReader, Boolean), Read(String, Boolean), or Read(XmlReader, Boolean) with the validate parameter set to true.

Metody

CanRead(XmlReader)

Získá hodnotu, která označuje, zda XmlReader představuje platný soubor WSDL (Web Services Description Language), který lze analyzovat.Gets a value that indicates whether an XmlReader represents a valid Web Services Description Language (WSDL) file that can be parsed.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Read(Stream)

Inicializuje instanci ServiceDescription třídy přímo načtením XML z Stream instance.Initializes an instance of the ServiceDescription class by directly loading the XML from a Stream instance.

Read(Stream, Boolean)

Inicializuje instanci ServiceDescription třídy přímo načtením XML z Stream instance.Initializes an instance of the ServiceDescription class by directly loading the XML from a Stream instance.

Read(String)

Inicializuje instanci ServiceDescription objektu přímo načtením XML ze zadaného souboru.Initializes an instance of a ServiceDescription object by directly loading the XML from the specified file.

Read(String, Boolean)

Inicializuje instanci ServiceDescription objektu přímo načtením XML ze zadaného souboru.Initializes an instance of a ServiceDescription object by directly loading the XML from the specified file.

Read(TextReader)

Inicializuje instanci ServiceDescription třídy přímo načtením XML z TextReader .Initializes an instance of the ServiceDescription class by directly loading the XML from a TextReader.

Read(TextReader, Boolean)

Inicializuje instanci ServiceDescription třídy přímo načtením XML z TextReader .Initializes an instance of the ServiceDescription class by directly loading the XML from a TextReader.

Read(XmlReader)

Inicializuje instanci ServiceDescription třídy přímo načtením XML z XmlReader .Initializes an instance of the ServiceDescription class by directly loading the XML from an XmlReader.

Read(XmlReader, Boolean)

Inicializuje instanci ServiceDescription třídy přímo načtením XML z XmlReader .Initializes an instance of the ServiceDescription class by directly loading the XML from an XmlReader.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
Write(Stream)

Zapíše ServiceDescription do určeného Stream .Writes out the ServiceDescription to the specified Stream.

Write(String)

Zapíše do ServiceDescription zadané cesty soubor WSDL (Web Services Description Language).Writes out the ServiceDescription as a Web Services Description Language (WSDL) file to the specified path.

Write(TextWriter)

Zapíše do ServiceDescription souboru soubor WSDL (Web Services Description Language) TextWriter .Writes out the ServiceDescription as a Web Services Description Language (WSDL) file to the TextWriter.

Write(XmlWriter)

Zapíše ServiceDescription do XmlWriter souboru jako soubor jazyka WSDL (Web Services Description Language).Writes out the ServiceDescription to the XmlWriter as a Web Services Description Language (WSDL) file.

Platí pro