HtmlFormParameterWriter.InitializeRequest(WebRequest, Object[]) Metoda

Definice

Inicializuje odchozí požadavek HTTP.Initializes the outgoing HTTP request.

public:
 override void InitializeRequest(System::Net::WebRequest ^ request, cli::array <System::Object ^> ^ values);
public override void InitializeRequest (System.Net.WebRequest request, object[] values);
override this.InitializeRequest : System.Net.WebRequest * obj[] -> unit
Public Overrides Sub InitializeRequest (request As WebRequest, values As Object())

Parametry

request
WebRequest

Odchozí požadavek.The outgoing request.

values
Object[]

Hodnoty parametrů webové metody.The Web method parameter values.

Poznámky

Odchozí požadavek povoluje protokol HTTP a další transportní protokoly.The outgoing request allows HTTP and other transport protocols.

Platí pro