Control.Adapter Vlastnost

Definice

Načte pro ovládací prvek adaptér pro konkrétního prohlížeče.Gets the browser-specific adapter for the control.

protected:
 property System::Web::UI::Adapters::ControlAdapter ^ Adapter { System::Web::UI::Adapters::ControlAdapter ^ get(); };
protected System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter Adapter { get; }
member this.Adapter : System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter
Protected ReadOnly Property Adapter As ControlAdapter

Hodnota vlastnosti

ControlAdapter

ControlAdapterPro tento ovládací prvek.A ControlAdapter for this control. Pokud cílový prohlížeč nevyžaduje adaptér, vrátí null .If the target browser does not require an adapter, returns null.

Poznámky

Webové stránky ASP.NET se dají použít v široké škále zařízení a prohlížečů, které můžou vyžádat informace z webu.ASP.NET Web pages are usable across a wide range of devices and browsers that can request information from the Web. AdapterVlastnost vrátí ControlAdapter objekt, který vykresluje ovládací prvek na obrazovce požadující zařízení nebo v prohlížeči.The Adapter property returns the ControlAdapter object that renders the control on the requesting device or browser's screen.

Další informace o adaptérech najdete v tématu Přehled architektury chování adaptivního řízení.For more information about adapters, see Architectural Overview of Adaptive Control Behavior.

Platí pro

Viz také