Control.AppRelativeTemplateSourceDirectory Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví virtuální adresář nebo objekt relativní vzhledem k aplikaci Page UserControl , který obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

public:
 property System::String ^ AppRelativeTemplateSourceDirectory { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string AppRelativeTemplateSourceDirectory { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AppRelativeTemplateSourceDirectory : string with get, set
Public Property AppRelativeTemplateSourceDirectory As String

Hodnota vlastnosti

String

Relativní virtuální adresář stránky nebo uživatelského ovládacího prvku relativní vzhledem k aplikaci, který obsahuje tento ovládací prvek.The application-relative virtual directory of the page or user control that contains this control.

Atributy

Poznámky

AppRelativeTemplateSourceDirectoryVlastnost obsahuje relativní cestu k aplikaci pro stránku nebo uživatelský ovládací prvek, který obsahuje aktuální ovládací prvek.The AppRelativeTemplateSourceDirectory property contains the application-relative path to the page or user control that contains the current control. Například pokud se webová stránka nachází v http://www.contoso.com/application/subdirectory , AppRelativeTemplateSourceDirectory vlastnost vrátí "~/subdirectory".For example, if the Web page resides at http://www.contoso.com/application/subdirectory, the AppRelativeTemplateSourceDirectory property returns "~/subdirectory".

Chcete-li vrátit virtuální cestu ("Application/podadresář"), použijte TemplateSourceDirectory vlastnost.To return the virtual path ("application/subdirectory"), use the TemplateSourceDirectory property.

Platí pro