Control.DataItemContainer Vlastnost

Definice

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

public:
 property System::Web::UI::Control ^ DataItemContainer { System::Web::UI::Control ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.Control DataItemContainer { get; }
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DataItemContainer : System.Web.UI.Control
Public ReadOnly Property DataItemContainer As Control

Hodnota vlastnosti

Control

Názvový kontejner.The naming container. V hierarchii názvových kontejnerů, které implementují IDataItemContainer , vrátí tato vlastnost kontejner názvů v horní části hierarchie, nebo null Pokud aktuální objekt není Control v názvovém kontejneru, který implementuje IDataItemContainer .In a hierarchy of naming containers that implement IDataItemContainer, this property returns the naming container at the top of the hierarchy, or null if the current Control object is not in a naming container that implements IDataItemContainer.

Atributy

Platí pro