Control.EnsureID Metoda

Definice

Vytvoří identifikátor pro ovládací prvky, které nemají přiřazen identifikátor.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

protected:
 void EnsureID();
protected void EnsureID ();
member this.EnsureID : unit -> unit
Protected Sub EnsureID ()

Poznámky

EnsureIDMetoda generuje identifikátor pro ovládací prvky, které jsou obsaženy v jiném ovládacím prvku.The EnsureID method generates an identifier for controls that are contained in another control. Identifikátory jsou generovány pouze pro ovládací prvky, které nemají přiřazenou hodnotu ID Vlastnosti.Identifiers are generated only for controls that do not have a value assigned to the ID property.

Platí pro