Control.IdSeparator Vlastnost

Definice

Získá znak použitý k oddělení identifikátorů ovládacího prvku.Gets the character used to separate control identifiers.

protected:
 property char IdSeparator { char get(); };
protected char IdSeparator { get; }
member this.IdSeparator : char
Protected ReadOnly Property IdSeparator As Char

Hodnota vlastnosti

Char

Znak oddělovače.The separator character. Výchozí hodnota je "$".The default is "$".

Poznámky

Znak obsažený ve IdSeparator vlastnosti slouží k oddělení identifikátorů ovládacího prvku pro podřízené ovládací prvky.The character contained in the IdSeparator property is used to separate the control identifiers for child controls. Znak oddělovače ID je připojen k ID Vlastnosti.The ID separator character is appended to the ID property.

Platí pro