Control.ResolveAdapter Metoda

Definice

Získá adaptér ovládacího prvku, který je zodpovědný za vykreslení zadaného ovládacího prvku.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

protected:
 virtual System::Web::UI::Adapters::ControlAdapter ^ ResolveAdapter();
protected virtual System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter ResolveAdapter ();
abstract member ResolveAdapter : unit -> System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter
override this.ResolveAdapter : unit -> System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter
Protected Overridable Function ResolveAdapter () As ControlAdapter

Návraty

ControlAdapter

ControlAdapterOvládací prvek, který bude vykreslen.A ControlAdapter that will render the control.

Poznámky

Webové stránky ASP.NET se mohou zobrazit v celé škále zařízení, která jsou schopná požadovat stránky z webu.ASP.NET Web pages are viewable across a wide range of devices that are capable of requesting pages from the Web. ResolveAdapterMetoda vrátí adaptér ovládacího prvku zodpovědný za vykreslení ovládacího prvku na konkrétním prohlížeči nebo zařízení, které vyžadovalo stránku ASP.NET.The ResolveAdapter method returns the control adapter responsible for rendering the control on the specific browser or device that requested the ASP.NET page.

Konkrétní typ adaptéru vrácený závisí na typu podřízené Control třídy, která je vykreslována.The specific adapter type returned depends on the descendent type of the Control class that is being rendered.

Další informace o adaptérech najdete v tématu Přehled architektury chování adaptivního řízení.For more information about adapters, see Architectural Overview of Adaptive Control Behavior.

Platí pro

Viz také