Control.SaveViewState Metoda

Definice

Uloží všechny změny v ovládacím prvku serveru, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byla stránka publikována zpět na server.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

protected:
 virtual System::Object ^ SaveViewState();
protected virtual object SaveViewState ();
abstract member SaveViewState : unit -> obj
override this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Overridable Function SaveViewState () As Object

Návraty

Object

Vrátí aktuální stav zobrazení ovládacího prvku serveru.Returns the server control's current view state. Pokud k ovládacímu prvku není přidružen žádný stav zobrazení, vrátí tato metoda null .If there is no view state associated with the control, this method returns null.

Příklady

Následující příklad přepisuje SaveViewState metodu ve vlastním ovládacím prvku ASP.NET Server.The following example overrides the SaveViewState method in a custom ASP.NET server control. Při vyvolání této metody určuje, zda má ovládací prvek podřízené ovládací prvky a zda Page je nadřazený objekt výsledkem zpětného volání.When this method is invoked, it determines whether the control has any child controls and whether the containing Page object is the result of a postback. V případě hodnoty true změní Text vlastnost Label ovládacího prvku webového serveru na hodnotu číst Custom Control Has Saved State .If both are true, it changes the Text property of a Label Web server control to read Custom Control Has Saved State. Poté uloží stav zobrazení ovládacího prvku jako pole objektů s názvem allStates .It then saves the view state of the control as an array of objects, named allStates.

protected override object SaveViewState()
{ // Change Text Property of Label when this function is invoked.
  if(HasControls() && (Page.IsPostBack))
  {
   ((Label)(Controls[0])).Text = "Custom Control Has Saved State";
  }
  // Save State as a cumulative array of objects.
  object baseState = base.SaveViewState();
  string userText = UserText;
  string passwordText = PasswordText;
  object[] allStates = new object[3];
  allStates[0] = baseState;
  allStates[1] = userText;
  allStates[2] = PasswordText;
  return allStates;
}
Protected Overrides Function SaveViewState() As Object
  ' Change Text Property of Label when this function is invoked.
  If HasControls() And Page.IsPostBack Then
   CType(Controls(0), Label).Text = "Custom Control Has Saved State"
  End If
  ' Save State as a cumulative array of objects.
  Dim baseState As Object = MyBase.SaveViewState()
  Dim _userText As String = UserText
  Dim _passwordText As String = PasswordText
  Dim allStates(3) As Object
  allStates(0) = baseState
  allStates(1) = _userText
  allStates(2) = PasswordText
  Return allStates
End Function

Poznámky

Stav zobrazení je akumulace hodnot vlastností ovládacího prvku serveru.View state is the accumulation of the values of a server control's properties. Tyto hodnoty jsou automaticky umístěny do vlastnosti ovládacího prvku serveru ViewState , což je instance StateBag třídy.These values are automatically placed in the server control's ViewState property, which is an instance of the StateBag class. Hodnota této vlastnosti je pak trvale zachovaná u objektu řetězce po fázi ukládání stavu životního cyklu ovládacího prvku serveru.This property's value is then persisted to a string object after the save state stage of the server control life cycle. Další informace najdete v tématu Přehled životního cyklu stránky ASP.NET.For more information, see ASP.NET Page Life Cycle Overview.

Když je uložen stav zobrazení, tento objekt řetězce je vrácen klientovi jako proměnná, která je uložena v elementu jazyka HTML HIDDEN .When view state is saved, this string object is returned to the client as a variable that is stored in an HTML HIDDEN element. Při vytváření vlastního ovládacího prvku serveru s vlastním stavem zobrazení lze stav zobrazení spravovat explicitně pomocí SaveViewState LoadViewState metod a.When you author a custom server control with a custom view state, the view state can be managed explicitly with the SaveViewState and LoadViewState methods. Další informace najdete v tématu Přehled správy stavů ASP.NET.For more information, see ASP.NET State Management Overview. Informace o implementaci vlastního zprostředkovatele stavu relace najdete v tématu implementace zprostředkovatele úložiště stavu relace.For information on implementing a custom session-state provider, see Implementing a Session-State Store Provider.

Platí pro

Viz také