Control.IControlDesignerAccessor.UserData Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu UserData .For a description of this member, see UserData.

property System::Collections::IDictionary ^ System::Web::UI::IControlDesignerAccessor::UserData { System::Collections::IDictionary ^ get(); };
System.Collections.IDictionary System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.UserData { get; }
member this.System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.UserData : System.Collections.IDictionary
 ReadOnly Property UserData As IDictionary Implements IControlDesignerAccessor.UserData

Hodnota vlastnosti

IDictionary

IDictionaryObsahuje informace o ovládacím prvku.An IDictionary containing information about the control.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control je instance přetypování na IControlDesignerAccessor rozhraní.It can be used only when the Control instance is cast to an IControlDesignerAccessor interface.

Platí pro