Control.IDataBindingsAccessor.HasDataBindings Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

property bool System::Web::UI::IDataBindingsAccessor::HasDataBindings { bool get(); };
bool System.Web.UI.IDataBindingsAccessor.HasDataBindings { get; }
member this.System.Web.UI.IDataBindingsAccessor.HasDataBindings : bool
 ReadOnly Property HasDataBindings As Boolean Implements IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud ovládací prvek obsahuje logiku datové vazby; v opačném případě false .true if the control contains data-binding logic; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control je instance přetypování na IDataBindingsAccessor rozhraní.It can be used only when the Control instance is cast to an IDataBindingsAccessor interface.

Platí pro