Control.IExpressionsAccessor.HasExpressions Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

property bool System::Web::UI::IExpressionsAccessor::HasExpressions { bool get(); };
bool System.Web.UI.IExpressionsAccessor.HasExpressions { get; }
member this.System.Web.UI.IExpressionsAccessor.HasExpressions : bool
 ReadOnly Property HasExpressions As Boolean Implements IExpressionsAccessor.HasExpressions

Hodnota vlastnosti

Boolean

truemá-li ovládací prvek vlastnosti nastavené prostřednictvím výrazů; v opačném případě false .true if the control has properties set through expressions; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control je instance přetypování na IExpressionsAccessor rozhraní.It can be used only when the Control instance is cast to an IExpressionsAccessor interface.

Platí pro