Control.ValidateRequestMode Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli ovládací prvek kontroluje vstup klienta z prohlížeče pro potenciálně nebezpečné hodnoty.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

public:
 virtual property System::Web::UI::ValidateRequestMode ValidateRequestMode { System::Web::UI::ValidateRequestMode get(); void set(System::Web::UI::ValidateRequestMode value); };
public virtual System.Web.UI.ValidateRequestMode ValidateRequestMode { get; set; }
member this.ValidateRequestMode : System.Web.UI.ValidateRequestMode with get, set
Public Overridable Property ValidateRequestMode As ValidateRequestMode

Hodnota vlastnosti

ValidateRequestMode

Hodnota, která určuje, zda ovládací prvek kontroluje vstup klienta.A value that determines whether the control checks client input. Hodnoty mohou zahrnovat Disabled , Enabled , a Inherit .Values can include Disabled, Enabled, and Inherit. Výchozí hodnota je Inherit , což znamená, že ovládací prvek získá hodnotu z nadřazeného objektu.The default is Inherit, which means that the control gets the value from its parent.

Poznámky

Další informace o ověření žádosti naleznete v tématu UnvalidatedRequestValues .For more information about request validation, see UnvalidatedRequestValues.

Platí pro